Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje občanům třetích zemí v České republice legálně pobývat a pracovat déle než 3 měsíce.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O zaměstnaneckou kartu můžete žádat, pokud jste občanem třetí země. Zaměstnanecká karta se vztahuje na všechny druhy zaměstnání, bez ohledu na požadované vzdělání a kvalifikaci.


Na jak dlouho se toto pobytové oprávnění vydává?

Vždy nejdéle na 2 roky, konkrétně může být platnost omezena na:

  • Dobu trvání pracovního poměru nebo
  • dobu platnosti, která souhlasí s dobou v povolení k zaměstnání, nebo
  • dobu stanovenou v rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo výkonu odborné praxe.

Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Pokud chcete změnit zaměstnavatele, pracovní pozici, nebo se chcete zaměstnat na další pracovní pozici u současného nebo jiného zaměstnavatele, musíte tuto změnu oznámit Ministerstvu vnitra.

Pokud skončíte v zaměstnání a nemáte volný přístup na trh práce, musíte do 60 dnů oznámit nástup do nového zaměstnání, nebo podat žádost o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu na území za jiným účelem, jinak vám může zaměstnanecká karta zanikne.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Po dobu platnosti pobytu můžete legálně pobývat a pracovat v České republice.


Můžete o toto pobytové oprávnění žádat, i pokud nemáte žádné dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ano, pokud budete žádost podávat na zastupitelském úřadě.