Cestovní doklad

Za cestovní doklad se považuje:

 • Veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznána Českou republikou (například cestovní pas).
 • Průkaz totožnosti (ID) občanů Evropské unie.
 • Cizinecký pas s územní platností ve všech státech světa.
 • Cestovní průkaz totožnosti.
 • Cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.
 • Náhradní cestovní doklad Evropské unie.
 • Seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie, pokud obsahuje:
  • Fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti obsahujícím fotografii.
  • Potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, že je tento žák oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, že členský stát Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, oznámil České republice, že má seznam žáků uznávat jako cestovní doklad.
 • Evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (evropský cestovní doklad pro návrat).
 • Jakákoliv jiná veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou republikou.

Za cestovní doklad lze také uznat veřejnou listinu vydanou cizím státem za účelem cestování do zahraničí, pokud její provedení a jazyk odpovídá mezinárodním zvyklostem, její územní platnost zahrnuje území a je možné z ní zjistit:

 • Údaj o vašem státním občanství.
 • Údaj o vaší totožnosti.
 • Vaší fotografii.
 • Údaj o době platnosti.

U cizinců mladších 15 let, kteří nemají vlastní cestovní doklad, postačí předložení cestovního dokladu jiného cizince (nejčastěji rodiče) ve kterém je cizinec mladší 15 let zapsán.

Cestovní doklad pro účely udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti víza.

Cestovní doklad se považuje za neplatný, pokud:

 • Uplynula v něm uvedená doba platnosti.
 • Byl poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné.
 • Je porušena jeho celistvost.
 • Obsahuje nesprávné údaje, nebo neoprávněně provedené změny.
 • Fotografie v dokladu neodpovídá skutečné podobě držitele,
 • Držitel dokladu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.