Cizinecký pas

Cizinecký pas je cestovní doklad, o který mohou požádat někteří cizinci, pokud nemají platný cestovní doklad a nový si nemohou opatřit ve státě, jehož jsou státními příslušníky z důvodů na jejich vůli nezávislých.

Pas se vydává s územní platností do všech států světa.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

Kdo může žádat o cizinecký pas?

O cizinecký pas mohou žádat cizinci, kteří:

 • mají v České republice povolení k trvalému pobytu, nemají platný cestovní doklad a doloží, že si nový doklad nemohou opatřit nezávisle na své vůli,
 • jsou oprávněni v České republice k trvalému pobytu z důvodu svěření do náhradní výchovy a nemají cestovní doklad,
 • získali doplňkovou ochranu.

Jak vypadá cizinecký pas?


Na jak dlouho se cizinecký pas vydává?

Obecně je vydáván na 10 let a na 5 let cizincům mladším 15 let. Doba platnosti se v některých případech stanoví individuálně a může být zkrácena.


Je možné platnost cizineckého pasu prodloužit?

Platnost není možné prodloužit.

Cizinecký pas ztrácí platnost:

 1. pravomocným zrušením platnosti povolení k trvalému pobytu,
 2. zánikem oprávnění k trvalému pobytu svěřence do náhradní výchovy,
 3. pravomocným rozhodnutím o odnětí doplňkové ochrany,
 4. pravomocným rozhodnutím soudu o žalobě proti rozhodnutí o odnětí doplňkové ochrany,
 5. pravomocným rozhodnutím soudu o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí o odnětí doplňkové ochrany,
 6. dnem zániku doplňkové ochrany.

V jakých případech nebude cizinecký pas vydán nebo bude odejmut?

Cizinecký pas nebude vydán nebo bude odebrán, pokud:

 • pominuly důvody pro jeho vydání,
 • je proti vám nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti nebo peněžitých závazků,
 • je proti vám vedeno trestní stíhání nebo jste nevykonali trest odnětí svobody uložený soudem, jestliže trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen,

Podmínkou je, že rozhodnutí o odejmutí cizineckého pasu bude přiměřené z hlediska svého zásahu do vašeho soukromého nebo rodinného života.

U cizinců, kterým byla udělena doplňková ochrana, nebude dále cizinecký pas vydán, pokud existuje důvodné nebezpečí, že by tím mohla být ohrožena bezpečnost České republiky anebo závažným způsobem narušen veřejný pořádek, nebo pokud je tento cizinec zařazen do Schengenského informačního systému.