Odstraňování vad v žádosti a shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

Pokud je ve vaší žádosti po jejím podání v průběhu řízení zjištěna vada, budete písemně vyzváni k jejímu odstranění. Pakliže je v řízení stanovena lhůta správnímu orgánu pro vydání rozhodnutí, je řízení do odstranění vady přerušeno.

Ve výzvě ministerstvo vždy přesně popíše, v čem konkrétní vada spočívá, co je třeba udělat pro její odstranění a zároveň, jestli je nutné se k jejímu odstranění dostavit na pracoviště osobně. Ve výzvě je dále uvedeno, v jaké podobě máte uvedený dokument předložit. K tomu vám ministerstvo současně stanoví lhůtu. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena, pokud o to písemně požádáte.

Dokumenty, které máte doložit, dokládejte ve stanovených lhůtách. Nedoložení do žádosti je totiž důvodem pro její zastavení. Během řízení můžete navíc dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení vaší žádosti.