Slovníček pojmů

Označení pro konkrétní pracovní místo vedené v centrální evidenci volných pracovních míst Ministerstva práce a sociálních věcí pro držitele zaměstnanecké nebo modré karty. 

Kolkové známky (kolky) jsou jediným platebním prostředkem, kterým lze uhradit správní poplatek za konkrétní úkony.

Kolky je možné zakoupit na jakékoliv pobočce České pošty.

Nepřijatelností žádosti rozumíme situaci, kdy je žádost předkládána za okolností, u nichž zákon stanoví, že pokud nastanou, není její podání možné. Nepřijatelností žádosti rozumíme také situaci, kdy předkládaná žádost nesplňuje zákonem definované podmínky, bez jejichž splnění je podání žádosti zákonem zapovězeno.

Potvrzení o splnění podmínek je dokument, který vám vydá Ministerstvo vnitra, pokud splňujete podmínky pro vydání zaměstnanecké karty a modré karty. Na základě tohoto potvrzení zpravidla můžete nastoupit do zaměstnání.

Sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo pro jeho zaměstnávání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici je dokument, pomocí kterého vás Ministerstvo vnitra informuje o tom, zda vaše oznámení některé  z těchto změn splňuje podmínky stanovené zákonem pro takovou změnu.

Zákon o pobytu cizinců na území předpokládá, že pobyty všech cizinců, kromě trvalých, musí být odůvodněny plněním nějakého účelu. Účel spočívá v aktivitě, kterou cizinci na území vykonávají.

Úředně ověřená kopie je takový druh kopie, u které oprávněné instituce ověřují, jestli se doslovně shoduje s předloženým originálem (tzv. vidimace).

Vyjádření Úřadu práce o tom, zda je možné další zaměstnávání konkrétních cizinců vzhledem k situaci na trhu práce povolit.

O vydání závazného stanoviska Ministerstvo vnitra žádá Úřad práce v souvislosti s řízeními o žádostech o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty, případně v řízeních o žádostech o vydání zaměstnanecké karty z důvodu uvedeného v §42g odst. 6 zák. č. 326/1999 Sb.