Úředně ověřená kopie

Úředně ověřená kopie je takový druh kopie, u které oprávněné instituce ověřují, jestli se doslovně shoduje s předloženým originálem (tzv. vidimace). Instituce, které provádějí vidimaci (vyhotovují úředně ověřenou kopii), za obsah listiny neodpovídají a nekontrolují správnost, pravdivost údajů ani soulad s právními předpisy.


Které instituce mohou vidimovat listiny?

Úředně ověřenou kopii vám poskytnou:

  • Česká pošta,
  • krajský úřad,
  • obecní úřad (případně úřady městských částí),
  • kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT),
  • Hospodářská komora České republiky.

Co všechno si s sebou vzít?

S sebou si vezměte listinu, jejíž úředně ověřenou kopii chcete pořizovat.


Jaké listiny/doklady nelze vidimovat?

Vidimaci nelze provést u listin, které nemohou být kvůli své jedinečnosti ničím nahrazeny. Příslušné orgány tedy, mimo jiné, nevytvoří úředně ověřenou kopii:

  • občanského průkazu,
  • cestovního pasu nebo
  • průkazu o povolení k pobytu.

Zároveň nelze vytvořit úředně ověřenou kopii, pokud:

  • je předložená listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
  • neovládá ověřující osoba jazyk, ve kterém je listina psána a není spolu s ní předložen její úředně ověřený předklad do českého nebo slovenského jazyka (neplatí, pokud byla kopie pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele).

Další informace o tom, které listiny nelze úředně ověřit a za jakých podmínek se vidimace neprovede, jsou stanoveny zákonem č. 21/2006 Sb., tzv. zákonem o ověřování.


Jak poznám, že se jedná o úředně ověřenou kopii?

Každá vidimace je na ověřovací listině vyznačena ověřovací doložkou a opatřena otiskem úředního razítka.

Po ověření se vidimovaná listina označí tak, aby text na ní nemohl být následně doplňován.