Biometrie

Na základě praxe vyplývající z evropské legislativy se v České republice od 4. července 2011 vydávají občanům třetích zemí průkazy o povolení k pobytu obsahující biometrické údaje. Stejný přístup se od 2. srpna 2021 uplatňuje i vůči rodinným příslušníkům občanů Evropské unie.


Co je to biometrie a proč je pořizována?

Biometrie (biometrika) je proces, při kterém dochází prostřednictvím speciálního technického zařízení k vyfocení vašeho obličeje a ke snímání otisků prstů.

Biometrie je pořizována zejména z důvodu ověření pravosti průkazu o povolení k pobytu a totožnosti jeho držitele, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s údaji vedenými v informačním systému nebo porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji držitele průkazu pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení.


Koho se biometrie týká?

Povinnost sejmutí biometrických údajů se týká všech občanů třetích zemí (včetně občanů Velké Británie), kteří v České republice pobývají na základě:

  1. dlouhodobého pobytu,
  2. trvalého pobytu (vyjma občanů Evropské unie)
  3. přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU
  4. trvalého pobytu rodinného příslušníka občana EU
  5. jedné z forem mezinárodní ochrany (azylu nebo doplňkové ochrany)

Nevztahuje se na občany Evropské unie, ani na občany třetích zemí, kteří v České republice pobývají na základě víza.


Kde je biometrie pořizována? Je možné se dostavit k biometrii bez objednání?

Biometrii pořizují všechna pracoviště oddělení pobytu cizinců Ministerstva vnitra, nicméně abyste mohli být s tímto úkonem odbaveni, musí být na pracovišti kompletní příslušná dokumentace. Není tedy možné se dostavit na pracoviště bez objednání. Je vždy nutné se objednat na konkrétní pracoviště, kde se váš spis nachází.


Co je potřeba si vzít s sebou na snímání biometrických údajů?

S sebou si vezměte svůj cestovní doklad.


Je možné pořízení biometrických údajů odmítnout, případně úkon vyřídit v zastoupení?

Ne. Celý proces sejmutí biometrických údajů je vázán na konkrétní osobu, které bude následně vydán příslušný doklad. I z tohoto důvodu není možné být k úkonu zastoupen jinou osobou.


Kdy se biometrické údaje nepořizují?

Za určitých okolností, zejména z důvodu anatomických nebo fyziologických změn nebo v případě zdravotního postižení rukou, se pořizuje pouze zobrazení obličeje.

U dětí mladších 6 let je pořizován pouze obličejový záznam.


Co se stane s pořízenými biometrickými údaji?

Vaše biometrické údaje jsou následně uloženy v nosiči dat umístěném v průkazu o povolení k pobytu. Uchování dat se řídí pravidly pro ochranu osobních údajů. Biometrické údaje, které jsou ministerstvem předány do informačního systému cizinců, a tam jsou dále archivovány, budou zlikvidovány 60 dnů po skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu. Biometrické údaje je možné využívat pouze pro ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření vaší totožnosti.


Je možné zkontrolovat funkčnost nosiče dat?

Ano, máte právo požádat o ověření funkčnosti nosiče dat. Pokud se prokáže nefunkčnost z důvodů vámi nezaviněných, máte právo na bezplatné vydání nového průkazu.