Zpětvzetí žádosti

Zpětvzetí žádosti je úkonem žadatele, kterým bere svou žádost zpět, neboť na jejím vyřízení nemá již zájem. Správní orgán je poté povinen řízení o žádosti zastavit.


Pokud je v řízení žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni.

Vzít svou žádost zpět můžete od doby podání až do doby rozhodnutí Ministerstva vnitra a následně také po zahájení odvolacího řízení.

Z podání musí být zřejmé, které věci se týká (uveďte číslo jednací) a uvedena skutečnost, že žádáte o zpětvzetí své žádosti. Zároveň musí žadatelé uvést své:

  1. Jméno a příjmení
  2. Datum narození
  3. Místo trvalého pobytu (popřípadě jinou adresu pro doručování)

Zpětvzetí žádosti můžete podat na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.