Zastupování v řízení

ZASTOUPENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM

ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

Za procesně způsobilé k právním úkonům se, pro účely zákona o pobytu cizinců, považují cizinci starší 15 let, kteří jsou schopni projevit svou vůli a samostatně jednat. To znamená, že:

  • cizinci do 15 let musí být zastoupeni svým zákonným zástupcem,
  • za cizince starší 15 let může jednat jeho zákonný zástupce pouze na základě plné moci.

Cizincům mladším 15 let, kteří nemají zákonného zástupce, anebo ho mají, ale ten je není schopen zastupovat či nemají opatrovníka, Ministerstvo vnitra opatrovníka ustanoví.