Formuláře ke stažení

Ve smyslu § 182 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra zveřejňuje vzory tiskopisů žádostí o pobytová oprávnění.

Není-li žádost o vydání oprávnění k pobytu na území nebo žádost o prodloužení takového oprávnění podána na úředním tiskopisu žádosti, je nepřijatelnou a řízení o ní není zahájeno. Současně platí, že není-li oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnání učiněno na úředním tiskopisu, pohlíží se na něj, jako by nebylo učiněno.


Společné formuláře ke stažení


Občané třetích zemí

Dlouhodobé vízum

Zaměstnanecká karta

Tiskopis lze elektronicky vyplnit a podepsat. Navíc je k němu připojen i vzor prohlášení zaměstnavatele, že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

Související formuláře k zaměstnanecké kartě

Prohlášení zaměstnavatele, že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, lze předložit při oznámení o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele. Takové prohlášení však není možné předložit v případě žádosti o vydání zaměstnanecké karty, nebo žádosti o prodloužení její platnosti. V takových případech, je-li předložení dokladů prokazujících odbornou způsobilost cizince pro výkon požadovaného zaměstnání nutné, je třeba předložit originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů.

Modrá karta

Související formuláře k modré kartě

Povolení k dlouhodobému pobytu (včetně karet vnitropodnikově převedených zaměstnanců)

Související formuláře ke kartám vnitropodnikově převedených zaměstnanců

Trvalý pobyt


Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci

Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků

Od 1. ledna 2022 lze použít starého tiskopisu, pouze k podání žádosti o vydání náhradního dokladu v případě jeho ztráty, zcizení nebo poškození nebo k podání žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu (pobytové kartě) či v osvědčení o registraci.

Nově můžete použít jednotný tiskopis pro občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, když budete žádat o:

  • vydání náhradního dokladu o pobytu z důvodu jeho ztráty, odcizení nebo poškození,
  • provedení změny v dokladu,
  • prodloužení průkazu povolení k trvalému pobytu,
  • změnu v dokladu v důsledku získání postavení rodinného příslušníka občana EU nebo získání státního občanství jiného státu EU,
  • výměnu dokladu ze zákona.

Trvalý pobyt


Další formuláře

Ubytování

Studium a oznamování povinností vysokým školám