Cestovní průkaz totožnosti

Cestovní průkaz totožnosti je cestovní doklad, o který mohou požádat někteří cizinci, pokud nemají platný cestovní doklad a nový si nemohou opatřit ve státě, jehož jsou státními příslušníky, z důvodů na jejich vůli nezávislých.

Průkaz se vydává s územní platností do všech států světa.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

Kdo může žádat o cestovní průkaz totožnosti?

Cestovní průkaz totožnosti k vycestování vydá ministerstvo cizincům, kteří nemají platný cestovní doklad a doloží, že si nový doklad nemohou opatřit nezávisle na své vůli a kteří:

 • Mají v České republice povolení k dlouhodobému pobytu nebo přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie. Cestovní průkaz se vydá s dobou platnosti nejdéle 180 dnů.
 • Jsou v České republice držiteli víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo jim bylo takovéto vízum vydáno podle zvláštního právního předpisu. Cestovní průkaz se vydá s dobou platnosti nejdéle 365 dnů.
 • Jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území  podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b). Cestovní průkaz se vydá s dobou platnosti nejdéle 365 dnů.

Ministerstvo dále vydá cestovní průkaz totožnosti cizincům, kteří pobývají na území České republiky bez platného cestovního dokladu po:

 • Pravomocném rozhodnutí o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů.
 • Udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu, že vycestování z území není možné kvůli přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti. Doba platnosti tohoto průkazu se stanoví podle doby platnosti uděleného víza.
 • Vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu, že vycestování z území není možné kvůli přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti. Doba platnosti tohoto průkazu se stanoví podle doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.
 • Vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany, pokud si z důvodů na jejich vůli nezávislých nemohou opatřit cestovní doklad jiným způsobem. Doba platnosti tohoto průkazu se stanoví podle doby platnosti povolení k pobytu.
 • Pravomocném rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.
 • Ukončení poskytování dočasné ochrany na území podle zákona o dočasné ochraně cizinců.
 • Zániku trvalého pobytu.
 • Skončení platnosti již vydaného cestovního průkazu totožnosti, pokud se jedná o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který si nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých opatřit cestovní doklad jiným způsobem.

Za některých zákonem stanovených podmínek, může cestovní průkaz totožnosti vydat také Policie ČR nebo na pokyn Ministerstva vnitra, i zastupitelský úřad České republiky.


Jak vypadá cestovní průkaz totožnosti?


Na jak dlouho se cestovní průkaz totožnosti vydává?

Cestovní průkaz totožnosti se vydává na dobu shodnou s platností průkazu o povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza. Nejdéle však na 180 nebo 365 dnů.


Je možné platnost cestovního průkazu totožnosti prodloužit?

Platnost není možné prodloužit.


V jakých případech nebude cestovní průkaz totožnosti vydán nebo bude odejmut?

Cestovní průkaz totožnosti nebude vydán nebo bude odebrán, pokud:

 • pominuly důvody pro jeho vydání,
 • je proti vám nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti nebo peněžitých závazků,
 • je proti vám vedeno trestní stíhání nebo jste nevykonali trest odnětí svobody uložený soudem, jestliže trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen,

Podmínkou je, že rozhodnutí o odejmutí cestovního průkazu totožnosti bude přiměřené z hlediska svého zásahu do vašeho soukromého nebo rodinného života.