Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území?

  1. Cizinec, kterému ve vycestování z území brání překážka na jeho vůli nezávislá nebo jsou-li splněny podmínky podle § 179 odst. 5, zákona o pobytu cizinců (§ 33 odst. 1 písm. a) zák. č. 326/1999 Sb.),
  2. Cizinec, který je svědkem nebo poškozeným v trestním řízení a jeho účast na řízení je nezbytná (§ 33 odst. 1 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb.),
  3. Cizinec, který v době platnosti oprávnění k pobytu, jehož platnost nelze prodloužit, požádal na území o vydání povolení k trvalému pobytu podle Hlavy IV zákona o pobytu cizinců, pokud je k tomu oprávněn a o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu cizince na území (§ 33 odst. 1 písm. c) zák. č. 326/1999 Sb.),
  4. Cizinec, který podal žalobu proti rozhodnutí ministerstva, kterým byla zrušena platnost víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu anebo byla zamítnuta žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, za podmínky, že současně podal návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby, (§ 33 odst. 1 písm. d) zák. č. 326/1999 Sb.),
  5. Cizinec, který jako nezletilé dítě cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, podal žalobu proti rozhodnutí ministerstva, kterým byla zamítnuta jeho žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. d) zák. č. 326/1999 Sb. (Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)) podaná na území, za podmínky, že současně podal návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby (§ 33 odst. 1 písm. e) zák. č. 326/1999 Sb.).

Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 1 roku.


Jak toto vízum vypadá?


Jaké povinnosti jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území zaniká vycestováním ze schengenského prostoru.

Výjimku tvoří dlouhodobý pobyt za účelem strpění na území udělované podle § 33 odst. 3 zákona o pobytu cizinců osobám, kterým byl přiznán status osoby bez státní příslušnosti.

Pokud jste držitelem víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle bodu § 33 odst. 1 písm. a) zák. č. 326/1999 Sb., musíte na požádání ministerstva prokázat, že překážka vycestování z území trvá; pokud nemůžete předložit takový doklad z důvodů na vaší vůli nezávislých, lze tento doklad nahradit čestným prohlášením.

Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.