Formální požadavky náležitostí (občané třetích zemí)

Žádosti podané na zastupitelském úřadě

Náležitosti žádosti (dokumenty) musí splňovat tyto formální požadavky:

 • Náležitosti nesmí být starší 180 dnů. To neplatí u cestovního dokladu, matričních dokladů nebo u fotografie, pokud odpovídá vaší současné podobě.
 • Dokumenty v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být předloženy v originálním znění a zároveň v úředně ověřeném překladu do češtiny.
 • Cestovní doklad, matriční doklad a doklad prokazující účel pobytu na území musí být předloženy v originále.
 • Listiny vydané soudem, notářem nebo úřadem mimo Českou republiku musí být ověřeny doložkou o apostile, případně superlegalizační doložkou. Podrobnější informace týkající se nutnosti vyššího ověření cizozemských veřejných listin naleznete na samostatné stránce.


Žádosti podané na území, prodloužení:

Náležitosti žádosti (dokumenty) musí splňovat tyto formální požadavky:

 • Náležitosti musí být v originální podobě nebo v úředně ověřené kopii.
  • Pracovníci Ministerstva vnitra na pracovištích pořizují pouze kopie cestovního dokladu a matričních dokladů. Tyto doklady musíte předložit v originále a dostanete je zpět.
  • Doklad prokazující účel pobytu muže být předložený v originále nebo úředně ověřené kopii a Ministerstvo vnitra si jej ponechá. Místo originálu můžete ministerstvu doložit úředně ověřenou kopii, originál však musíte mít s sebou.
  • V případě ostatních dokumentů (například nájemní smlouva) pracovníci ministerstva kopie originálů nepořizují a dokumenty si ponechávají. Místo originálu můžete ministerstvu doložit úředně ověřenou kopii a originál s sebou mít nemusíte.
 • Náležitosti nesmí být starší 180 dnů. To neplatí u cestovního dokladu, matričních dokladů nebo u fotografie, pokud odpovídá vaší skutečné podobě.
 • Dokumenty v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do češtiny.
 • Listiny vydané soudem, notářem nebo úřadem mimo Českou republiku musí být ověřené doložkou o apostile, případně superlegalizační doložkou. Podrobnější informace týkající se nutnosti vyššího ověření cizozemských veřejných listin naleznete na samostatné stránce.