Ověření cizích veřejných listin

Veřejné listiny, které byly vydané soudy a úřady v zahraničí, mají v České republice důkazní moc tehdy, pokud jsou řádně ověřené.


Obecně platí, že je třeba, aby všechny doklady, které byly vydány v cizině, a které předkládáte k úřednímu jednání zde v České republice, byly:

 • ověřeny příslušnými orgány státu, ve kterém byl doklad vydán a
 • superlegalizovány zastupitelským úřadem České republiky.

Existuje několik úrovní ověření cizích veřejných listin a několik výjimek.

1. Superlegalizační doložka a úřední překlad do českého jazyka

 • Cizozemský doklad musí být opatřen superlegalizační doložkou a úředním překladem do českého jazyka, pokud:
  • byl doklad vydán ve státě, se kterým Česká republika neuzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, nebo
  • tento stát nepřistoupil k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagské úmluvě).

2. Ověřovací doložka (Apostila) a úřední překlad do českého jazyka

 • Cizozemská listina, která byla vydána ve státě, který přistoupil k Haagské úmluvě (Úmluvě o Apostile), musí být opatřena pouze ověřovací doložkou o apostile a poté úředně přeložena do českého jazyka.
 • Můžete si zkontrolovat seznam smluvních států této úmluvy nebo seznam úřadů jednotlivých států, které jsou kompetentní k vydání Apostily.

3. Úřední překlad do českého jazyka bez nutnosti vyššího ověření

 • S některými státy uzavřela Česká republika dvoustranné smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, na základě kterých listiny vydané nebo ověřené příslušným cizím orgánem mají v České republice důkazní moc veřejných listin. Mohou být tedy použity v řízení před českými úřady bez dalšího ověření, nebo je v nich přesně stanoveno, jakým orgánem musí být doklad ověřen, aby důkazní moc měl. Tyto listiny se předkládají k úřednímu jednání opatřené pouze úředním překladem do českého jazyka.
 • Podívejte se na příslušná ustanovení ve dvoustranných smlouvách týkající se osvobození od ověřování.

4. Další výjimky z nutnosti vyššího ověření

5. Nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání

Nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání (v případě středního a vyššího odborného vzdělání) či doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, jsou v současné době ze strany Ministerstva vnitra požadovány v odůvodněných případech. Zejména pak v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, u žádostí o zaměstnaneckou nebo modrou kartu.