Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza

Pokud jste podali žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů (tzv. dlouhodobého víza) a toto vízum vám nebylo uděleno, a pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů, můžete požádat o nové posouzení důvodů pro neudělení dlouhodobého víza, a to písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy vám byla doručena informace o neudělení víza. Pokud se rozhodnete žádost podat, je nutné adresovat ji orgánu, který informaci o důvodech neudělení víza vydal.


Pokud vám sdělení (informaci) o důvodech neudělení víza nebylo možné doručit, začíná lhůta pro podání žádosti běžet dnem, který následuje po uplynutí 180 dní ode dne podání vaší žádosti o vízum.

Podání žádosti nemá odkladný účinek.

V žádosti musíte uvést takové údaje, aby bylo zřejmé, kdo ji podává a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které jste nedoložili nebo neuvedli v žádosti o udělení víza.

Pokud se správní orgán, u kterého jste žádost o nové posouzení podali, rozhodne, že své dotčené rozhodnutí nezruší nebo nezmění tak, aby plně vyhověl vaší žádosti, postoupí ji správnímu orgánu příslušnému k jejímu posouzení.

Příslušný orgán vás bude o výsledku nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza písemně informovat do 30 dnů ode dne doručení žádosti.