Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti mohou žadatelé ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání. V případě, že se odvoláte, nabyde rozhodnutí o zamítnutí žádosti právní moci teprve dnem doručení rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, kterým bylo odvolání zamítnuto, nebo změněno. Proti rozhodnutí Komise se nelze dále odvolat.


Pokud odvolání nepodáte, rozhodnutí o zamítnutí žádosti nabyde právní moci dnem, který následuje po posledním dni 15denní lhůty pro podání odvolání. Pokud se vzdáte práva na odvolání, rozhodnutí nabývá právní moci dnem vzdání se tohoto práva.

Odvolat se lze i proti usnesení o zastavení řízení.

Odvolání podávejte písemně na adresu pracoviště, které napadené rozhodnutí vydalo, případně prostřednictvím datové schránky. Pokud se rozhodnete podat odvolání poštou, je důležité datum jejího podání do poštovní přepravy. Pakliže tedy poslední den lhůty podáte odvolání držiteli poštovní licence (České poště), je lhůta pro podání odvolání zachována.

Odvolání musí obsahovat informace o tom:

  • proti jakému rozhodnutí směřuje,
  • v jakém rozsahu ho napadá,
  • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud v odvolání není specifikováno, v jakém rozsahu jej navrhovatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Pokud Komise dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, nebo že je nesprávné:

  • napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
  • napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal,
  • napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.

Pokud Komise neshledá důvody pro žádný výše uvedený postup, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Pokud rozhodnutí změní nebo zruší jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.

Opožděné nebo nepřípustné odvolání Komise zamítne. Pokud rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, jestli nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, nebo pro obnovu řízení. Pokud Komise shledá důvody pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzují se opožděná nebo nepřípustná odvolání jako podněty k přezkumnému řízení nebo žádosti o obnovu řízení nebo žádosti o vydání nového rozhodnutí.