Doklad o zdravotním pojištění

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se odvíjí od toho, zda si podáváte žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském úřadě, na území České republiky nebo jestli jste občané Evropské unie.

NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADĚ

V ČESKÉ REPUBLICE

OBČANÉ EU

Žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu podaná na zastupitelském úřadě

Pokud chcete na území České republiky pobývat déle než 90 dnů, musíte do 90 dnů od data vstupu na území uzavřít cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. Od 20. září 2023 je možné takové pojištění sjednat s jakoukoli pojišťovnou, která je oprávněna toto pojištění na území České republiky poskytovat.

Jestliže jste podali žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském úřadě, je třeba před vyznačením dlouhodobého víza nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu, předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to:

  • v rozsahu nutné a neodkladné péče na prvních 90 dnů pobytu na území a na zbývající dobu pobytu doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s jakoukoli k tomu oprávněnou pojišťovnou, nebo
  • můžete předložit přímo doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s jakoukoli k tomu oprávněnou pojišťovnou na celou dobu povoleného pobytu.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění je takový doklad, kterým příslušná pojišťovna potvrzuje:

  • Dobu uzavřeného pojištění (pojištění musí být uzavřeno na celou dobu pobytu na území České republiky).
  • Rozsah pojištění (smlouva musí zahrnovat krytí nákladů).
  • Výši pojistného plnění (výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost musí činit nejméně 400 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na nákladech).

Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu vašeho úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění, ani v důsledku, že jste požili alkohol nebo omamné a psychotropní látky.

Pokud uzavíráte pojistnou smlouvu v zahraničí, je nutné spolu s dokladem o pojištění předložit i úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka. Na požádání rovněž předložte doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

Na požádání jste rovněž povinni předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění po vás nebude vyžadován, pokud:

  • jste účastníky veřejného zdravotního pojištění,
  • jsou náklady vaší zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy např. na základě stipendijního programu Erasmus nebo Fullbrightova programu,
  • prokážete, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem (například na základě písemného závazku právnické osoby, pokud je váš pobyt na území České republiky přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání).