Bezvízový pobyt

Přechodný pobyt na území bez víza vás opravňuje ke krátkodobému nevýdělečnému pobytu na území bez pobytového oprávnění. Délka vašeho možného pobytu na území je ve většině případů omezena na 90 dnů v jakémkoliv 180denním období.

OBECNÉ INFORMACE

BEZVÍZOVÝ POBYT V SCHENGENSKÉM PROSTORU

BILATERÁLNÍ DOHODY

Bezvízový styk vám umožňuje vstoupit a pobývat na území České republiky jen na základě vašeho cestovního pasu. To je možné, pokud jste občany zemí, se kterými má Evropská unie, případně Česká republika samostatně, uzavřenou příslušnou dohodu.

Bezvízově mohou v České republice pobývat dále také:

 • občané Evropské unie,
 • občané třetích zemí, kteří jsou žáky s bydlištěm v jiném členském státě EU, a kteří cestují na školní výlet se skupinou žáků doprovázenou učitelem, pokud jsou uvedeni na seznamu žáků vydaném školou na jednotném formuláři, ve kterém je uvedena totožnost žáků, účel a délka jejich pobytu anebo průjezdu,
 • rodinní příslušníci občanů Evropské unie, kterým skončila platnost jejich krátkodobého víza, doba jejich pobytu nepřekročí 3 měsíce a zároveň jsou:
  • manželi,
  • rodiči, pokud jde o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečují,
  • potomky mladší 21 let nebo potomky manžela občana Evropské unie,
  • potomky nebo předky anebo potomky nebo předky manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.
 • po dobu hospitalizace cizinci mladší 15 let, pokud přicestovali spolu s cizincem, v jehož cestovním pase jsou zapsáni, pokud tento cizinec vycestoval z území,
 • cizinci, kteří jsou nezletilými dětmi a jsou na základě předběžného opatření příslušného orgánu umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ústavu pro péči o děti nebo byli na základě předběžného opatření příslušného orgánu nebo na základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřeni do péče fyzické osoby,
 • cizinci, kteří jsou ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu, nebo kteří jsou umístěni v policejní cele nebo v zařízení pro zajištění cizinců,
 • cizinci, kterým je uložen trest domácího vězení, nebo v případě že jde o dítě, které má ve věznici u sebe jeho matka, a to po dobu výkonu tohoto trestu.