Doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů

U některých žádostí o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu je pro účely správního řízení požadováno, abyste předložili doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů. Tento doklad musí být vydaný státy, jejichž jste státními občany a také státy, kde jste v posledních 3 letech pobývali nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklad se nevyžaduje u osob mladší 15 let.

Nejedná se o výpis z evidence Rejstříku trestů ČR. Ministerstvo vnitra je oprávněno si tento dokument pro účely správního řízení opatřit samo.

V případech, kdy daný stát takový doklad nevydává, můžete jej nahradit čestným prohlášením.

Je také možnost zažádat si o výpis z evidence rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států EU. Bližší informace v tomto ohledu naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Tento dokument vám může být vydán, pokud:

  • jste občany jiného členského státu EU;
  • jste měli nebo máte bydliště v jiném členském státě EU nebo jste byli státními příslušníky jiného členského státu EU.