Zaměstnanecká karta – změna zaměstnání

Pokud máte zaměstnaneckou kartu a chcete změnit zaměstnavatele, pracovní zařazení nebo nastoupit na další pracovní pozici u stávajícího nebo dalšího zaměstnavatele, musíte změnu oznámit Ministerstvu vnitra. Postup se liší podle toho, jestli máte, nebo nemáte volný přístup na trh práce, případně jestli vám bylo vydáno povolení k zaměstnání.

OBECNÉ INFORMACE

VOLNÝ PŘÍSTUP NA TRH PRÁCE

BEZ VOLNÉHO PŘÍSTUPU NA TRH PRÁCE

Jak zjistíte, jestli máte volný přístup na trh práce?

Volný přístup na trh práce v České republice mají nejčastěji studenti, pedagogičtí a akademičtí pracovníci nebo vědci. Kompletní definici můžete najít na stránce věnované volnému přístupu na trh práce.


Pokud máte volný přístup na trh práce:

Změnu stačí oznámit až po nástupu do nového zaměstnání. To platí také, pokud pracujete na základě povolení k zaměstnání od Úřadu práce. Více informací najdete zde.


Pokud nemáte volný přístup na trh práce:

Změnu musíte oznámit ještě před nástupem do nového zaměstnání. Do nového zaměstnání nebo na novou pracovní pozici můžete nastoupit:

 • Až poté, co bude vám nebo vašemu zaměstnavateli doručeno písemné Sdělení o splnění podmínek. Touto formou vám Ministerstvo vnitra oznámí, jestli jste splnili, nebo nesplnili zákonem dané podmínky.
 • Nejdříve v den, který jste uvedli do formuláře. A to i v případě, kdy vám bude Sdělení o splnění podmínek doručeno dříve.

Více informací najdete zde.


Které změny týkající se zaměstnání musíte Ministerstvu vnitra oznamovat?

 • Změna zaměstnavatele
 • Změna pracovní pozice (pracovního zařazení) u stejného zaměstnavatele
 • Zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele
 • Situace, při které ukončíte pracovní poměr a poté chcete nastoupit zpátky ke stejnému zaměstnavateli na stejnou pozici. Volné pracovní místo ukončením pracovního poměru přestalo existovat a vy musíte oznámit změnu zaměstnavatele.
 • Změna místa výkonu práce, pokud je nové místo výkonu práce v jiné obci. Příklady:
  • Změna místa výkonu práce z Prahy 3 na Prahu 7: nejedná se o změnu, kterou je potřeba oznámit Ministerstvu vnitra.
  • Změna místa výkonu práce z Prahy 3 na Mladou Boleslav: jedná se o změnu pracovního zařazení, a to je potřeba oznámit Ministerstvu vnitra.

Které změny týkající se zaměstnání nemusíte Ministerstvu vnitra oznamovat?

 • Změna názvu zaměstnavatele. Je doporučeno tuto změnu Ministerstvu vnitra oznámit, splnění podmínek ale není posuzováno.
 • Případ takzvaného právního nástupnictví: Pokud byla převedena práva a povinnosti jednoho zaměstnavatele
  na jiného (například při prodeji podniku nebo jeho části), ale nezměnila se charakteristika pracovních míst. Pokud je druh a místo výkonu vaší práce stejné a změnil se pouze název zaměstnavatele, nejedná se o změnu zaměstnavatele nebo pracovní pozice.
 • Služební cesty: Můžete jet na služební cestu, pokud to odpovídá povaze práce, na kterou byla vydaná zaměstnanecká karta.
 • Home-office: Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, pokud je to vzhledem k charakteru práce
  možné.
 • Zvýšení mzdy, pokud druh práce zůstává stejný.
 • Změna délky pracovního úvazku (například ze 40 na 20 hodin týdně), pokud činí minimálně 15 hodin týdně.
 • Pokud kromě dosavadní práce nově vedete také skupinu dalších pracovníků.
 • Pokud jste jako těhotná zaměstnankyně převedena na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).