Zaměstnání v ČR

Zaměstnávání cizinců v České republice specifikují převážně zákony č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


Podle zákona o pobytu cizinců, je zaměstnání výkon činnosti, ke které cizinci, pokud nemají volný přístup na trh práce, potřebují:

Za zaměstnání je rovněž považováno plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem nebo členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.

Občané Evropské unie (a také Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) mají volný přístup na trh práce a na něm stejná práva jako občané České republiky.

Rodinní příslušníci občanů Evropské unie (blízcí i vzdálení), kteří sami nejsou občany Evropské unie, a kteří podali žádost o pobytové oprávnění na území nebo ho již mají vydáno, mají volný přístup na trh práce. Pokud žádosti nebude vyhověno, volný přístup na trh práce žadatelé ztrácí.

Postavení na trhu práce pro občany třetích zemí záleží podle typu pobytového oprávnění:

 • V určitých případech (například jako držitelé povolení k trvalému pobytu) mají občané třetích zemí volný přístup na trh práce.
 • Pokud občané třetích zemí nemají volný přístup na trh práce, musí získat povolení k zaměstnání od Úřadu práce (neplatí pro držitele zaměstnaneckých nebo modrých karet nebo karet vnitropodnikově převedeného zaměstnance).
 • Držitelé zaměstnaneckých nebo modrých karet mohou být zaměstnáni pouze na pracovních místech, které jsou zařazeny v centrální evidenci volných pracovních míst jim určených. Výjimku tvoří situace, kdy mají držitelé zaměstnanecké karty volný přístup na trh práce, nebo se k pracovní pozici váže povolení k zaměstnání od Úřadu práce.

Pokud v České republice pobýváte jako občané třetích zemí bezvízově, nemůžete na území ČR vykonávat výdělečnou činnost. Bezvízový pobyt slouží výhradně k nevýdělečným účelům a nemůžete se tedy nechat zaměstnat.

Jako cizinec máte v zaměstnání v pracovním poměru stejná práva jako občané České republiky a platí pro vás zákoník práce. Máte tedy, mimo jiné, u svého zaměstnavatele právo na:

 • Mzdu, plat nebo odměnu za odvedenou práci, a to ve stejné výši, v jaké ji dostávají ostatní zaměstnanci za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty.
 • Maximální pracovní dobu v rámci jedné směny ve výši 12 hodin. Zároveň máte právo na nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami. 
 • Dovolenou nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Během jejího čerpání máte nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši vašeho průměrného výdělku.
 • Přestávku a oddech v trvání nejméně 30 minut nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce.
 • Stravování se.
 • Náhradu mzdy v případech vzniklé překážky na straně zaměstnavatele, kvůli které jste nemohli vykonávat svou práci.
 • Mateřskou a rodičovskou dovolenou.
 • Odmítnutí práce, při níž hrozí riziko ohrožení zdraví.