Volný přístup na trh práce

Volný přístup na trh práce znamená, že k tomu, abyste v České republice mohli být zaměstnáni, nepotřebujete žádné povolení k zaměstnání od Úřadu práce, zaměstnaneckou, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance ani modrou kartu. Prakticky tedy můžete být zaměstnáni stejným způsobem jako občané České republiky.


Volný přístup na trh práce se vztahuje na občany Evropské unie, jejich rodinné příslušníky a některé další kategorie cizinců, které specifikuje zákon o zaměstnanosti. Jedná se například o cizince, kteří:

 • v České republice získali trvalý pobyt,
 • studují akreditovaný obor vysoké školy formou denního studia, denní studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
 • v České republice získali střední, vyšší odborné vzdělání, vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání,
 • jsou pedagogičtí nebo akademičtí pracovníci vysoké školy (a soustavně na území České republiky vykonávají vzdělávací nebo vědeckou činnost), duchovní církve nebo náboženské společnosti registrované v České republice,
 • pobývají na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, pokud se jedná o soužití s cizincem:
  • který má na území České republiky povolen trvalý pobyt,
  • který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,
  • kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,
  • který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu.
 • jsou azylanti nebo jim byla udělena doplňková ochrana,
 • jsou akreditováni v oblasti sdělovacích prostředků.

Jak získám volný přístup na trh práce?

Volný přístup na trh práce je ve většině případů závislý na vašem pobytovém oprávnění – jako občané třetích zemí tedy nemůžete být zaměstnáni bez pobytového oprávnění. Pokud jste například studenty akreditovaného oborou vysoké školy a po úspěšném dokončení studia plánujete v České republice nadále zůstat a pracovat, musíte před skončením platnosti vašeho dosavadního pobytového oprávnění požádat o dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti nebo o zaměstnaneckou kartu. Obě tato pobytová oprávnění vyžadují doložení dokladu, který prokazuje, že máte volný přístup na trh práce. Podívejte se, jakým způsobem můžete volný přístup na trh práce doložit.


Jaké jsou podmínky nástupu do zaměstnání, pokud máte volný přístup na trh práce?

Pokud jste získali volný přístup na trh práce, můžete do zaměstnání nastoupit kdykoliv a nástup do zaměstnání ani jeho změna nepodléhají žádnému schvalovacímu procesu ze strany Ministerstva vnitra.

V případě držitelů zaměstnaneckých karet s volným přístupem na trh práce je vaší povinností oznámit změnu zaměstnání Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně dojde.