Doklad o odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání

Doklad o odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání je povinnou náležitostí u některých druhů pobytových oprávnění (například zaměstnaneckých karet, karet vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karet vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie), kterou prokazujete, že máte k výkonu daného zaměstnání dostatečné vzdělání nebo kvalifikaci.


Doklad o odborné způsobilosti můžete předložit ve formě, kterou prokážete příslušnou úroveň vzdělání či kvalifikace. Může se jednat například o výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce (případně jinou Českou republikou uznávanou alternativou), vysokoškolský diplom, příslušný průkaz nebo osvědčení.

Při žádosti o zaměstnackou kartu, kdy je vaše pracovní pozice zařazená v centrální evidenci volných pracovních míst, musíte doklad o odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání doložit v těchto případech:

  • Charakter vaší pracovní pozice vyžaduje určitou úroveň vzdělání (např. bakalářský titul). V tomto případě musíte toto vzdělání doložit adekvátním dokumentem. Ministerstvo vnitra vás může vyzvat k prokázání, že vaše zahraniční vzdělání bylo v České republice uznáno příslušným úřadem. Bližší informace o nostrifikaci dokladu o vzdělání naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Jedná se o výkon regulovaného povolání (například pyrotechnik). V tomto případě musíte doložit doklad o tom, že můžete takovýto druh povolání vykonávat.
  • Odborná kvalifikace je požadovaná podle zvláštního předpisu – týká se například zdravotnických profesí.

V případě Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele můžete tento doklad nahradit Prohlášením zaměstnavatele o odborné způsobilosti cizince k výkonu požadovaného zaměstnání. Doklad o odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání bude nicméně nutné doložit, nejpozději však při podání žádosti o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.