Doklad o ubytování

Doklad o ubytování je až na výjimky povinnou náležitostí všech druhů žádostí o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu.


Objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.

Existuje několik druhů dokladu o ubytování:

Doklad o vlastnictví bytu nebo domu

 • Výpis z veřejně dostupné internetové databáze katastru nemovitostí nebo prohlášení o vlastnictví dané nemovitosti, na základě kterých bude moct Ministerstvo vnitra ověřit vlastnictví nemovitosti.
 • Pokud na základě těchto dokladů nebude možné vlastnictví ověřit, může si ministerstvo vyžádat originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s vyznačenou doložkou o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • Pokud jste podílovými spoluvlastníky nemovitosti nebo vlastníky nemovitosti ve společném majetku manželů, není potřeba souhlas dalších podílových spoluvlastníků nebo druhého z manželů.
 • Pokud je vlastníkem nemovitosti pouze váš manžel a máte v této nemovitosti společné bydlení (rodinnou domácnost), není potřeba potvrzení manžela o souhlasu s vaším ubytováním. To platí i v případě vašich nezletilých dětí.

Nájemní nebo podnájemní smlouva (doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu)

 • Originál nebo úředně ověřená kopie platné nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o ubytování či smlouvy s obdobným obsahem.
  • Pokud předkládáte smlouvu na dobu určitou, musíte doložit původní smlouvu a k tomu také aktuální dodatek o jejím prodloužení.
 • Pokud předkládáte podnájemní smlouvu uzavřenou mezi vámi a nájemci bytu, musíte také doložit nájemní smlouvu uzavřenou mezi vlastníky nemovitosti a nájemci. Není však již třeba dokládat souhlas pronajímatele s uzavřením podnájemní smlouvy.
 • Pokud doložíte nájemní smlouvu, v rámci které sice nejste nájemci, ale jste v ní uvedeni jako členové nájemcovy domácnosti, není potřeba zvlášť souhlas pronajímatele s vaším ubytováním v daném bytě.
 • Pokud předložíte smlouvu, ve které je nájemcem váš manžel nebo rodič (v případě nezletilých dětí), žádný další doklad ani potvrzení o souhlasu manžela, rodiče nebo pronajímatele není potřeba.
 • Pokud jste společným nájemcem, nepotřebujete souhlas ostatních společných nájemců bytu.

Potvrzení o zajištění ubytování (formulář)

 • Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu musí být opatřeno jeho úředně ověřeným podpisem, pokud není podepsáno před zaměstnancem Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.
  • Nevztahuje se na žádosti o osvědčení o registraci občanů EU nebo vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU a dále na žádosti podávané elektronicky (více informací níže).
 • Doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu musí být podepsaný vždy majitelem, který je uvedený ve veřejně dostupné internetové databázi katastru nemovitostí.
  • Pokud se jedná o podílové spoluvlastnictví, společný majetek manželů, případně o společný nájem, postačí doložit souhlas pouze jednoho ze spoluvlastníků, manželů nebo společných nájemců.
  • Pokud je majitelem právnická osoba (například obchodní společnost nebo družstvo), musíte být doklad podepsaný osobou, která je k podpisu oprávněná nebo zmocněná (například jednatel společnosti, nebo zplnomocněnec).
   • U Potvrzení u zajištění ubytování musí být podpis úředně ověřen i v případě, že je potvrzení opatřeno razítkem právnické osoby.
 • Pokud vaši poskytovatelé ubytování nejsou jeho vlastníky, ale například pouze nájemci nebo jinými oprávněnými uživateli nemovitosti, je potřeba k dokladu o zajištění ubytování doložit také doklad, který prokáže oprávněnost nájemníků poskytovat takové ubytování (například nájemní smlouvu uzavřenou mezi vlastníky nemovitosti a nájemci, plné moci nebo souhlas družstva.

Elektronické potvrzení o zajištění ubytování

Elektronické potvrzení o zajištění ubytování je možné odeslat přes:

 • Elektronickou podatelnu (e-mail)
  • E-mailová adresa elektronické podatelny Ministerstva vnitra posta@mvcr.cz
  • V takovém případě musí být potvrzení o zajištění ubytování podepsáno uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby.
 • Datovou schránku
  • Potvrzení musí poslat přímo ubytovatel. Elektronický podpis na dokumentu není potřeba.

Při podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí není možné toto potvrzení dokládat elektronicky, ale pouze v listinné podobě.