Doklad o pracovněprávním vztahu

Doklad o pracovněprávním vztahu může mít tyto podoby:

 1. pracovní smlouva
 2. dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
 3. smlouva o smlouvě budoucí, ve které se strany (zaměstnanec, zaměstnavatel) zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti

Dohodu o provedení práce (DPP) není možné předložit jako doklad o pracovněprávním vztahu. Na základě dohod o provedení práce nelze vydat zaměstnaneckou kartu a ani udělit souhlas se změnou zaměstnavatele, zaměstnáváním na jiné pracovní pozici a ani na další pracovní pozici.

Pracovní smlouva musí vždy obsahovat:

 • Podpis obou stran. Za cizince může pracovní smlouvu podepsat i zmocněný zástupce (například advokát).
 • Druh práce, která bude vykonávána.
 • Místo (nebo místa) výkonu práce.
 • Den nástupu do práce. Nemusí být uvedeno konkrétní datum, den ale musí být nějak určený. Například: „ode dne následujícího po dni, kdy žadatel obdrží potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty“.

Dohoda o pracovní činnosti musí vždy obsahovat:

 • Podpis obou stran. Za cizince může pracovní smlouvu podepsat i zmocněný zástupce (například advokát).
 • Sjednané práce, které budou vykonávány.
 • Doba, na kterou se dohoda uzavírá.
 • Rozsah pracovní doby.

Z dokladu také musí být patrné, že:

 • Týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin.
 • Bez ohledu na rozsah práce bude měsíční mzda, plat nebo odměna vyšší než základní sazba měsíční minimální mzdy.

Doklad o pracovněprávním vztahu musí být předložený v originále nebo v úředně ověřené kopii.