Poplatky – občané třetích zemí

Uvedený seznam poplatků, vycházejících ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zahrnuje pouze úkony prováděné Ministerstvem vnitra a nezahrnuje tedy konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady České republiky. Kompletní seznam konzulárních poplatků, včetně výjimek u některých zemí, najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Veškeré poplatky jsou placeny výhradně formou kolkových známek (kolků) v konkrétní hodnotě. Ty lze zakoupit pouze na jakékoliv pobočce České pošty. Platba v hotovosti se provádí pouze u pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince.

Typ pobytu Úkon Poplatek v Kč
Vízum k pobytu nad 90 dnů Podání žádosti na území ČR* 1000
Prodloužení platnosti* 1000
Podání žádosti nebo prodloužení doby pobytu, pokud jste vědeckými výzkumníky, kterým bylo povolení k pobytu vydáno na území jiného státu EU, a část výzkumu plníte na území ČR Zdarma
Prodloužení platnosti víza občanům USA, jimž bylo vízum vydáno na základě vyhlášky č. 26/1987 Sb., nebo jsou dobrovolníky Mírových sborů USA Zdarma
Prodloužení platnosti víza, pokud jste žáci, studenti, postgraduální studenti nebo doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání Zdarma
Dlouhodobý pobyt (vč. Modré a Zaměstnanecké karty) Podání žádosti 2500
Podání žádosti u osoby mladší 15 let 1000
Prodloužení platnosti 2500
Prodloužení platnosti u osoby mladší 15 let 1000
Změna údaje v průkazu 1000
Změna údaje v průkazu u osoby mladší 15 let 500
Poškození, ztráta nebo znehodnocení průkazu 2500
Poškození, ztráta nebo znehodnocení průkazu u osoby mladší 15 let 1000
Vydání stejnopisu, opisu kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu, jenž je k vám veden 50 – za každou i započatou stranu, 40 – na CD, DVD nebo flash disku, 15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, pokud je pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Trvalý pobyt Podání žádosti 2500
Podání žádosti u osoby mladší 15 let 1000
Prodloužení platnosti průkazu 2500
Prodloužení platnosti průkazu u osoby mladší 15 let 1000
Změna údaje v průkazu 1000
Změna údaje v průkazu u osoby mladší 15 let 500
Poškození, ztráta nebo znehodnocení průkazu 2500
Poškození, ztráta nebo znehodnocení průkazu u osoby mladší 15 let 1000
Podání žádosti o přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU 500
Vydání stejnopisu, opisu kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu, jenž je k vám veden 50 – za každou i započatou stranu, 40 – na CD, DVD nebo flash disku, 15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, pokud je pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Ostatní Překlenovací štítek Zdarma
Vydání cestovní průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy 200
Změna údaje v cestovním průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu vydaného dle mezinárodní smlouvy 50 za každou změnu
Prodloužení platnosti cestovního průkazu totožnosti 50
Podání žádosti o cizinecký pas 600
Podání žádosti o cizinecký pas u osoby mladší 15 let 100
Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu v ČR 100 za každou osobu
Vydání prvního cestovního dokladu, pokud jste azylanti (travel document) Zdarma
Potvrzení o pobytu 50
Historie pobytu 50 za každou i započatou stranu

*Pouze u osob starších 6 let.