Lékařská zpráva – doklad o bezinfekčnosti

Doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění (dále jen Doklad o bezinfekčnosti) je náležitostí, která může být vyžadována při podání žádostí o pobytová oprávnění v České republice nebo o jejich prodloužení.

Pokud Ministerstvo zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanovilo ochranné opatření před zavlečením infekčního onemocnění, budete Ministerstvem vnitra, jako účastníci řízení, vyzváni k předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků takového opatření.

K předložení dokladu prokazujícího splnění požadavků před zavlečením infekčního onemocnění můžete být vyzváni, i pokud je důvodné podezření, že trpíte nějakým druhem infekčního onemocnění, případně, že v zemi původu žijete v rizikové oblasti.

Doklad má podobu lékařské zprávy (nálezu), z jejíhož obsahu je možné identifikovat osobu, které byla vystavena (obsahuje údaje minimálně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost) a zdravotnické zařízení, které ji vyhotovilo (obsahuje plný název lékařského zařízení, jeho adresu a jméno, příjmení a podpis ošetřujícího lékaře) a datum jejího vyhotovení. Z lékařské zprávy musí být patrné, kdy a kde jste byli ošetřeni a musí obsahovat jasný závěr, který stanoví, že netrpíte infekčním onemocněním, v jehož souvislosti bylo toto ochranné opatření přijato.