Příjezd občanů třetích zemí do České republiky

Podmínky vstupu na území České republiky

 • Státní hranice České republiky, které jsou vnitřními hranicemi schengenského prostoru, můžete překročit v zásadě v jakémkoliv místě. Hraniční kontrola se neprovádí.
 • Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích. Vzhledem ke geografické poloze České republiky se toto týká pouze mezinárodních letišť (letišť s lety mimo schengenský prostor), pokud létáte do nebo ze zemí mimo Schengen. Pravidla vstupu na území schengenského prostoru pro občany třetích zemí určuje Schengenský hraniční kodex, podle kterého musíte splnit následující podmínky:
  • Máte platný cestovní doklad, který je platný nejméně 3 měsíce po předpokládaném datu odjezdu ze Schengenu a zároveň byl vydán v předchozích 10 letech.
  • Máte platné krátkodobé vízum, pokud se na vás vztahuje vízová povinnost, nebo platné dlouhodobé vízum, nebo platné povolení k pobytu.
  • Musíte zdůvodnit účel a podmínky předpokládaného pobytu.
  • Máte zajištěné dostatečné finanční prostředky na dobu předpokládaného pobytu a na návrat zpět do své země původu nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno vaše přijetí, nebo jste schopni si tyto prostředky legálním způsobem opatřit.
  • Nejste vedení v Schengenském informačním systému (SIS) jako osoby, kterým má být odepřen vstup.
  • Nejste považovaní za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy členských států a nejste vedeni v databázi členských států jako osoby, kterým má být ze stejných důvodů odepřen vstup.
 • Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na osoby mladší 15 let, které jsou zapsané do cestovního dokladu jiné osoby, s níž cestují.
 • Cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí se při vstupu do a výstupu ze schengenského prostoru ve většině případů opatřují vstupním a výstupním razítkem. Je dobré vždy překontrolovat, že byl cestovní doklad razítkem opatřen.