Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny

Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny je typ povolení k pobytu určený pro rodinné příslušníky občanů třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat déle než jeden rok.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny můžete žádat, pokud jste rodinným příslušníkem občana třetí země a pokud s tímto rodinným příslušníkem chcete žít na území České republiky déle než jeden rok.

Za rodinného příslušníka občana třetí země se podle zákona považuje:

 • Manžel nebo manželka cizince – platí také pro registrovaná partnerství stejnopohlavních párů.
 • Nezletilé dítě (do 18 let), případně nezletilé dítě manžela nebo manželky (nevlastní dítě).
 • Zletilé finančně nezaopatřené dítě – platí pro děti neschopné se o sebe postarat ze zdravotních důvodů.
 • Nezletilé dítě (do 18 let) svěřené do náhradní rodinné péče nebo dítě osvojené.
 • Nezletilé dítě (do 18 let), jehož poručník je cizinec, případně manžel nebo manželka cizince, a péče o toto nezletilé dítě se bude vykonávat na území České republiky.
 • Osamělý rodič starší 65 let (matka nebo otec cizince) – svobodný, rozvedený nebo ovdovělý.
 • Osamělý rodič bez ohledu na věk (matka nebo otec cizince), který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat – svobodný, rozvedený nebo ovdovělý.
 • Rodinní příslušníci azylantů:
  • Manžel nebo manželka (registrovaný partner nebo registrovaná partnerka) azylanta, pokud manželství (registrace) vzniklo před vstupem na území České republiky. Tato podmínka neplatí pro žadatele, kteří už v České republice dlouhodobý pobyt mají a na území pobývají nejméně 2 roky.
  • Nezletilé dítě (do 18 let), případně dítě manžela nebo manželky (nevlastní dítě).
  • Zletilé finančně nezaopatřené dítě – platí pro děti do 26 let nepřetržitě studující střední nebo vysokou školu nebo děti neschopné se o sebe postarat ze zdravotních důvodů.
  • Nezletilé dítě (do 18 let) svěřené do náhradní rodinné péče nebo dítě osvojené.
  • Nezletilé dítě (do 18 let), jehož poručník je cizinec, případně manžel nebo manželka cizince, a péče o toto nezletilé dítě se bude vykonávat na území České republiky.
  • Rodiče (matka nebo otec) nezletilého azylanta (do 18 let).

Pokud nezletilí azylanti nemají rodiče, může žádost podat také jiný přímý příbuzný ve vzestupné linii (například babička, dědeček), avšak pouze do tří měsíců ode dne, kdy byl azylantovi udělen azyl. Žádost může podat také poručník nezletilého azylanta.


Na jak dlouho se toto pobytové oprávnění vydává?

Na stejnou dobu, jako je platnost průkazu o povolení k pobytu toho rodinného příslušníka, se kterým plánujete na území České republiky žít. Nejméně však na 1 rok.

V případě, že má váš rodinný příslušník povolení k trvalému pobytu na území České republiky, může vám být povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny vydáno na 2 roky.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Pokud žádáte jako manžel, manželka nebo jako dítě musí rodinný příslušník, se kterým chcete společně žít na území České republiky, splňovat alespoň jednu z následujících zákonem daných podmínek:

 • Má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a na území České republiky žije déle než 15 měsíců. Oběma manželům je minimálně 20 let.
 • Má platnou zaměstnaneckou kartu a na území České republiky žije déle než 6 měsíců.
 • Má platnou modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU nebo dlouhodobý pobyt za účelem investování.
 • Má povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo má o toto povolení alespoň požádáno.
 • Má alespoň požádáno o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání/zahájení podnikatelské činnosti.

Výše zmíněné podmínky se netýkají těchto rodinných příslušníků:

 • Nezletilé dítě (do 18 let) svěřené do náhradní rodinné péče nebo dítě osvojené; nezletilé dítě (do 18 let), jehož poručník je cizinec, případně manžel nebo manželka cizince, a péče o toto nezletilé dítě se bude vykonávat na území České republiky.
 • Osamělý (svobodný, rozvedený nebo ovdovělý) rodič (matka nebo otec cizince) starší 65 let nebo osamělý rodič bez ohledu na věk, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat.
 • Rodinní příslušníci azylantů

Pokud rodinný příslušník, se kterým chcete společně žít na území České republiky, ani jednu z těchto podmínek nesplňuje, můžete žádat o dlouhodobé vízum za účelem rodinným nebo o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem rodinným.

Pokud budete chtít v průběhu pobytu na základě povolení k dlouhodobému pobytu společného soužití rodiny na území žádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem (změna účelu pobytu), můžete tak učinit až po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let; nebo v případě rozvodu manželství.

Český právní systém neuznává polygamní manželství, a proto například není možné povolit pobyt za účelem společného soužití žadatelce, jejíž manžel na území již pobývá s jinou manželkou.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Pokud v České republice pobýváte za účelem společného soužití rodiny, můžete na území také bez zvláštního oprávnění pracovat (máte volný přístup na trh práce).


Můžete o toto pobytové oprávnění žádat, i pokud nemáte žádné dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ano, pokud budete žádost podávat na zastupitelském úřadě.

Žádat můžete také na území České republiky, a to pokud jste doposud pobývali na území jiného členského státu Evropské unie jako rodinní příslušníci držitele modré karty EU, nebo jako rodinní příslušníci držitele karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo pokud jste rezidenti jiného členského státu Evropské unie. V takovém případě se žádost podává ministerstvu, a to do 90 dnů ode dne vstupu na území.