Doklad o zajištění prostředků k pobytu na území (finance)

Doklad o zajištění prostředků k pobytu je povinnou náležitostí u žádostí o dlouhodobá víza, povolení k dlouhodobým pobytům či trvalé pobyty.

DLOUHODOBÉ VÍZUM

DLOUHODOBÝ POBYT

TRVALÝ POBYT A NĚKTERÉ TYPY DLOUHODOBÝCH POBYTŮ

Žadatelé o dlouhodobé vízum (kromě účelu podnikání) jsou povinni prokázat zajištění prostředků ve výši 15násobku existenčního minima, a současně s tím i dvojnásobku existenčního minima za každý celý měsíc (kromě prvního měsíce) předpokládaného pobytu na území.

Od 1. ledna 2023 je existenční minimum 3 130 Kč měsíčně.

Příklad: pro pobyt na území od 1. 1. do 30. 6. byste byli povinni prokázat zajištění prostředků ve výši: (15 × 3 130) + (5 × 2 × 3 130) = 46 950 + 31 300 = 78 250 Kč.

Pokud je vám méně než 18 let, prokazujete zajištění prostředků v poloviční výši.


Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

V případě žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání musíte doložit finanční prostředky ve výši 50násobku částky existenčního minima. Od 1. ledna 2023 to činí 156 500 Kč (50 × 3 130)


Množství prostředků k pobytu můžete prokázat:

  • Výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na vaše jméno, ze kterého je patrné, že můžete během svého pobytu na území disponovat peněžními prostředky v potřebné výši.
    • V případě, že to zřejmé nebude, můžete být vyzváni k předložení platné mezinárodně uznávané platební karty vedenou k danému účtu.
  • Jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého bude patrné, že disponujete požadovanými peněžními prostředky, nebo že máte zajištěnou úhradu nákladů spojenou s vaším pobytem na území.
  • Platnou mezinárodně uznávanou platební kartou, jejíž použití na území ČR není vyloučeno. Na požádání správního orgánu jste následně povinni předložit také výpis z účtu.
  • V případě, že chcete v České republice studovat (tedy pokud si žádáte o pobytové oprávnění, které je studiem ve smyslu § 64 ZPC, nikoliv dlouhodobé vízum za účelem ostatní) můžete jako doklad předložit závazek vydaný státním orgánem, nebo právnickou osobou, že zajistí váš pobyt na území ČR poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu. Případně doklad o tom, že veškeré náklady spojené s vaším studiem budou hrazeny přijímací organizací (školou). Pokud takováto částka nedosahuje požadované výše, jste povinni předložit dokad o vlastnictví prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6násobek částky existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků lze také nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
  • Prokázání prostředků lze nahradit předložením dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem na území, či dokladem potvrzujícím, že služby budou poskytnuty bezúplatně.