Změny v přístupu ke zdravotnímu pojištění pro osoby mladší 18 let s dlouhodobým pobytem v České republice od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu. To se vztahuje na všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel.


Od 1. 01. 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu. To se vztahuje na všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel.

Tato změna se nevztahuje na cizince mladší 18 let, kteří:

Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná ze zákona. Není možné vybrat si, zda chcete být pojištěni
v rámci veřejného nebo soukromého zdravotního pojištění.

Každý si však může vybrat zdravotní pojišťovnu, u které chce být pojištěn. Přehled zdravotních pojišťoven naleznete níže.


Kdo hradí náklady spojené s veřejným zdravotním pojištěním osob mladších 18 let?

Náklady vždy hradí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník nezletilé osoby.


Od kdy se osoby mladší 18 let stanou účastníky veřejného zdravotního pojištění?

Účast ve veřejném zdravotním pojištění vzniká automaticky dnem, kdy osoba převezme první průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu. Tím je doklad s biometrickými údaji (vzor takového dokladu naleznete pod tímto odkazem).


Do kdy je osoba účastníkem veřejného zdravotního pojištění?

Účastníkem veřejného zdravotního pojištění je osoba pouze do dovršení 18 let věku nebo do konce platnosti dlouhodobého pobytu.

Po dovršení 18 let věku je nutné zřídit si soukromé zdravotní pojištění.


Co dělat, pokud osoba mladší 18 let již k 1. 1. 2024 v České republice pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu nebo na základě tzv. fikce pobytu (vízový štítek dlouhodobého víza)?

a) K 1. 1. 2024 osoba nemá sjednané (platné) soukromé komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Nejpozději do 8 kalendářních dnů je nutné kontaktovat Vámi vybranou veřejnou zdravotní pojišťovnu v České republice a přihlásit se/registrovat se k veřejnému zdravotnímu pojištění. Pokud do té doby nebude osoba mladší 18 let registrována u veřejné zdravotní pojišťovny a nebude za ní placeno pojistné, začne vznikat zákonnému zástupci nezletilé osoby dluh.

b) K 1. 1. 2024 má osoba mladší 18 let stále platné soukromé zdravotní pojištění.

V tom případě se osoba stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění až následující den po skončení soukromého komplexního zdravotního pojištění cizinců.

Nejpozději 8 kalendářních dnů před vypršením soukromého zdravotního pojištění, je nutné kontaktovat veřejné zdravotní pojišťovny v České republice. Pokud do té doby nebude osoba mladší 18 let registrována u veřejné zdravotní pojišťovny a nebude za ní placeno pojistné, začne vznikat zákonnému zástupci osoby dluh.

Název pojišťovnyKódy zdravotních pojišťoven
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky111
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda209
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna213
Přehled zdravotních pojišťoven v České republice

Situace po narození dítěte v České republice

Dítě narozené matce, která má vydáno platné povolení k dlouhodobému pobytu

Od 1. 1. 2024 takové dítě zůstává účastníkem veřejného zdravotního pojištění po celou dobu řízení o žádosti
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

Žádost o povolení k pobytu však musí být podána v době 60 dnů od jeho narození.

Pojistné je povinen za dítě hradit zákonný zástupce, poručník či opatrovník, který je rovněž povinen do 8 kalendářních dnů od narození splnit ohlašovací povinnost u zdravotní pojišťovny dle svého výběru (více informací výše).

Upozornění: V případě, že máte povolení k dlouhodobému pobytu a narodí se Vám dítě například v září 2023, bude toto dítě pojištěno v systému veřejného zdravotního pojištění do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 60 dnů věku. Nebude však pojištěno až do 31. 12. 2023. Musíte pro něj proto uzavřít komplexní zdravotní pojištění cizinců podle podmínek pojišťovny. Účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění se opět stane až po vypršení platnosti komplexního zdravotního pojištění cizinců. Dále budete postupovat podle instrukcí výše.


Alespoň jeden z rodičů dítěte narozeného na území České republiky má vydáno platné povolení k trvalému pobytu v České republice

Takové dítě je účastníkem veřejného zdravotního pojištění do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 60 dnů věku.

Účastníkem veřejného zdravotního pojištění zůstává takové dítě po celou dobu řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu.


Žádost však musí být podána v době 60 dnů od jeho narození.

Zákonný zástupce, poručník či opatrovník je rovněž povinen do kalendářních 8 dnů od narození dítěte splnit ohlašovací povinnost u zdravotní pojišťovny dle svého výběru (více informací výše).