Povolení k přechodnému pobytu rodinných příslušníků občanů Evropské unie

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie je druh povolení k pobytu nad 90 dní určený občanům třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Švýcarska a České republiky a za určitých podmínek Velké Británie.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie můžete žádat, pokud jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie a chystáte se na území České republiky pobývat déle než 90 dní.

Rodinní příslušníci se dělí na blízké a vzdálené.

Za blízkého rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje:

 • manžel nebo manželka,
 • registrovaný partner nebo partnerka stejného pohlaví,
 • rodič občana mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
 • potomek (syn, dcera, vnuk, vnučka) občana Evropské unie mladší 21 let,
 • potomek manžela či manželky občana Evropské unie mladší 21 let,
 • potomek nebo předek (otec, matka, tchýně, tchán) občana Evropské unie, který je nebo bezprostředně před vstupem na území byl závislý na výživě nebo nutné péči (uspokojování základních potřeb) občana Evropské unie,
 • potomek nebo předek manžela či manželky občana Evropské unie, který je nebo bezprostředně před vstupem na území byl závislý na výživě nebo nutné péči (uspokojování základních potřeb) občana Evropské unie.

Za blízké rodinné příslušníky jsou považováni i cizinci, kteří jsou v jednom z výše uvedených vztahů vůči občanovi České republiky s trvalým pobytem na území.

Za vzdáleného rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje:

 • ostatní příbuzní (například sestra, bratr, sestřenice, bratranec, teta nebo strýc), kteří zároveň:
 • jsou v zemi původu vyživovaní tímto občanem, nebo
 • jsou v zemi původu členy domácnosti tohoto občana, nebo
 • vyžadují osobní péči tohoto občana z vážných zdravotních důvodů.
 • druh nebo družka, pokud doloží trvalý partnerský vztah.

Za vzdálené rodinné příslušníky jsou považováni i cizinci, kteří jsou v jednom z výše uvedených vztahů vůči občanovi České republiky s trvalým pobytem na území.


Na jak dlouho se povolení k pobytu vydává?

Maximální platnost průkazu je 3 nebo 5 let.


Jak povolení k pobytu vypadá?

Pobytová karta

Pobytová karta se vydává na dobu předpokládaného pobytu občana Evropské unie na území, maximálně na 5 let. Je určena blízkým rodinným příslušníkům občanů Evropské unie a dále občanů České republiky, kteří vykonali právo volného pohybu. Tedy ti občané, kteří se usadili v jiném členském státě Evropské unie, kde navázali vztah se státním občanem 3. státu, který se poté stal jejich rodinným příslušníkem, a spolu se vracejí do České republiky.

Příklad: Občan České republiky se kvůli zaměstnání přestěhuje do Rakouska, kde se registruje jako občan Evropské unie pobývající na území déle než 3 měsíce. Tímto vykoná právo volného pohybu. V Rakousku se seznámí s občankou Austrálie, která v této zemi studuje, a uzavřou manželství nebo se jim narodí dítě. Občan České republiky se kvůli novým pracovním povinnostem přestěhuje zpět do České republiky a bude zde přihlášen k trvalému pobytu. Občanka Austrálie si tak v České republice požádá o vydání povolení k přechodnému pobytu a může získat pobytovou kartu.

Průkaz o povolení k pobytu

Průkaz o povolení k pobytu se vydává maximálně na 3 roky. Je určen blízkým rodinným příslušníkům občanů Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, občanů České republiky, kteří nevykonali právo volného pohybu, a obecně vzdáleným rodinným příslušníkům.


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto povolením k pobytu?

Po dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu nebo pobytové karty musíte pobývat na území s občanem Evropské unie. Po dobu platnosti pobytu se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto povolení k pobytu umožní? 

Pokud v České republice pobýváte jako rodinný příslušník občana Evropské unie, můžete na území bez zvláštního oprávnění pracovat (máte volný přístup na trh práce). Můžete pracovat i v době, kdy čekáte na rozhodnutí o vaší žádosti – stačí vám k tomu vízový štítek v pase. S platným průkazem o povolení k pobytu nebo pobytovou kartou můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit, a to po celou dobu platnosti. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Pokud bude vyhověno vaší žádosti o povolení k přechodnému pobytu, pracovníci Ministerstva vnitra vám zároveň zažádají o rodné číslo. To se netýká cizinců, kteří rodné číslo získali už dříve.