Fikce pobytu na území rodinného příslušníka občana Evropské unie

Pokud si jako rodinní příslušníci občana Evropské unie podáte žádost o povolení k přechodnému pobytu nebo trvalému pobytu, pobýváte na území České republiky legálně až do:

  • dne, kdy rozhodnutí o vaší žádosti nabude právní moci (zpravidla převzetím pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu), pokud jste blízký rodinný příslušník občana EU,
  • dne, kdy vám bude doručeno rozhodnutí o vaší žádosti, pokud jste vzdálený rodinný příslušník občana EU.

Oprávnění pobývat na území po podání žádosti osvědčí Ministerstvo vnitra tak, že vám do cestovního dokladu vylepí vízový štítek. Jedná se o vízum k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti.

Pokud platnost tohoto vízového štítku skončí a vaše žádost ještě nebyla vyřízena, můžete se dostavit na pracoviště Ministerstva vnitra, kde vám vydají vízový štítek s novou platností.

Oprávnění pobývat na území neplatí, pokud:

  • musíte vycestovat na základě pravomocného rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo uložení trestu správního vyhoštění,
  • vám byl ukončen přechodný pobyt,
  • vám byl zrušen trvalý pobyt,
  • podáváte znovu dříve zamítnutou žádost bez nových skutečností,
  • neprokážete, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie,
  • s občanem Evropské unie na území nepobýváte.