Poplatky - občané EU a jejich rodinní příslušníci

Uvedený seznam poplatků, vycházejících ze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, zahrnuje pouze úkony prováděné Ministerstvem vnitra a nezahrnuje tedy konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady České republiky. Kompletní seznam konzulárních poplatků, včetně výjimek u některých zemí najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Veškeré poplatky jsou placeny výhradně formou kolkových známek (kolků) v konkrétní hodnotě. Ty lze zakoupit pouze na jakékoliv pobočce České pošty. Platba v hotovosti se provádí pouze u pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince.

U občanů Evropské unie jsou zpoplatněny pouze ty úkony, jejichž provedení se následně vyznačuje do vašeho průkazu o pobytu, to znamená, že například změna stavu u držitele osvědčení o registraci nepodléhá správnímu poplatku, jelikož změna je provedena pouze v  systému ministerstva.

V případech, kdy žádáte o provedení více změn najednou, je správní poplatek hrazen za počet žádostí, nikoliv za počet provedených změn.

Typ pobytu Úkon Poplatek v Kč
Přechodný pobyt Osvědčení o registraci nebo podání žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU 200
Vydání nového dokladu o pobytu náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený 300
Prodloužení platnosti pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu 200
Změna údaje v průkazu 200
Vydání stejnopisu, opisu kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu, jenž je k vám veden 50 – za každou i započatou stranu, 40 - na CD, DVD nebo flash disku, 15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, pokud je pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Trvalý pobyt Podání žádosti o trvalý pobyt 200
Prodloužení platnosti průkazu 200
Změna údaje v průkazu 200
Vydání nového dokladu o pobytu náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený 300
Žádost o vydání dokladu o pobytu s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES 500
Vydání stejnopisu, opisu kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu, jenž je k vám veden 50 – za každou i započatou stranu, 40 - na CD, DVD nebo flash disku, 15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, pokud je pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Ostatní Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu v ČR 100 za každou osobu
Potvrzení o pobytu 50
Historie pobytu 50 za každou i započatou stranu