Formální požadavky náležitostí (občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci)

Náležitosti žádosti (dokumenty) musí u občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků splňovat tyto formální požadavky:

 • Náležitosti musí být v originální podobě nebo v úředně ověřené kopii.
  • Pracovníci Ministerstva vnitra na pracovištích pořizují pouze kopie cestovního dokladu a matričních dokladů. Tyto doklady musíte předložit v originále a dostanete je zpět.
  • Doklad prokazující účel pobytu musí být předložený v originále a Ministerstvo vnitra si jej ponechá. Místo originálu můžete ministerstvu doložit úředně ověřenou kopii, originál však musíte mít s sebou.
  • V případě ostatních dokumentů (například nájemní smlouva) pracovníci ministerstva kopie originálů nepořizují a dokumenty si ponechávají. Místo originálu můžete ministerstvu doložit úředně ověřenou kopii a originál s sebou mít nemusíte.
 • Náležitosti nesmí být starší 180 dnů. To neplatí u cestovního dokladu, matričních dokladů nebo u fotografie, pokud odpovídá vaší skutečné podobě.
 • Dokumenty v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do češtiny. Jako občané Evropské unie můžete některé listiny nahradit jednotným standardizovaným formulářem bez nutnosti překladu. Česká republika přijímá jednotný formulář pro osvědčení o:
  • narození,
  • úmrtí,
  • manželství,
  • právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • registrovaném partnerství,
  • právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství,
  • osvojení potomka,
  • bezúhonnosti,
  • neexistence záznamu v rejstříku trestů, 
  • bydlišti.

Veřejné listiny vydané členskými státy Evropské unie akceptuje Ministerstvo vnitra automaticky, bez nutnosti dalšího ověření. Listiny vydané ostatními státy mimo EU (včetně Islandu, Lichtenštejnska, Norska,  Švýcarska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) musí být ověřené doložkou o apostile, případně superlegalizační doložkou. Můžete se také podívat na podrobnější informace týkající se nutnosti vyššího ověření cizozemských veřejných listin.