Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie

Dlouhodobý pobyt rezidenta jiného členského státu Evropské unie je typ povolení k pobytu určený občanům třetích zemí, kteří mají povolení k trvalému pobytu v jiném členském státu Evropské unie s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství a chtějí v České republice pobývat déle než tři měsíce.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie můžete žádat, pokud jste občany třetí země a v jiném členském státu Evropské unie máte povolení k trvalému pobytu a zároveň přiznané právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství.

O dlouhodobý pobyt na území České republiky mohou žádat i vaši rodinní příslušníci. To za předpokladu, že s vámi na území jiného členského státu mají povolený pobyt za účelem společného soužití rodiny anebo jim bylo také přiznáno právní postavení rezidenta.


Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Nejdéle na 2 roky.


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Pokud vám stát, ve kterém vám bylo přiznáno právní postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie, zruší povolení k trvalému pobytu a právní postavení rezidenta, zruší vám Ministerstvo vnitra také povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Pokud v České republice pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, máte volný přístup na trh práce.


Můžete o tento typ pobytu žádat, i pokud nemáte žádné vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ano, žádost můžete podat na zastupitelském úřadě nebo na pracovišti Ministerstva vnitra v České republice. Pokud budete žádost podávat na území Ministerstvu, musíte tak učinit do 90 dnů ode dne vstupu na území České republiky.