Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu je určen pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat jako výzkumní pracovníci a hodlají vykonávat výzkumnou činnost na základě dohody o hostování.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu můžete žádat, pokud jste občané třetích zemí, chcete na území pobývat déle než 3 měsíce a na základě uzavřené dohody s výzkumnou organizací o hostování hodláte v České republice vykonávat výzkumnou činnost. Mezi výzkumné organizace patří například:

  • veřejné výzkumné instituce,
  • vysoké školy,
  • jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.

Kompletní seznam výzkumných organizací spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Nejdéle na 2 roky.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Jako držitelé dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu můžete také:

  • Bez zvláštního oprávnění pracovat na území České republiky (volný přístup na trh práce).
  • Po dokončení vědeckého výzkumu podat žádost, mimo jiné, o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání.
  • Žádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu v jiných členských státech Evropské unie, a to na území daného státu, bez nutnosti podávat žádost na zastupitelském úřadě. Vaši rodinní příslušníci mohou v tomto případě stejným způsobem žádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny.

Můžete o tento typ pobytu žádat, i pokud nemáte žádné dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ano, pokud jste držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem Evropské unie (kromě Irska a Dánska). Žádost můžete podat také na zastupitelském úřadě České republiky.