Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Dlouhodobý pobyt za účelem investování je určen pro občany třetích zemí, kteří jsou podnikateli a chtějí v České republice pobývat se záměrem uskutečnit „významnou investici“, nebo jsou vedoucími představiteli  obchodních korporací, jenž mají uvedený záměr.

INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování můžete žádat, pokud jste podnikatelem a občanem třetí země a zároveň hodláte v České republice uskutečnit „významnou investici“, případně pokud jste vedoucím představitelem obchodní korporace, jenž má uvedený záměr.

Investované peněžní prostředky musí být v minimální výši 75 miliónů Kč, a zároveň musí být v rámci investice vytvořeno alespoň 20 nových pracovních míst pro občany Evropské unie nebo jejich rodinné příslušníky, a to nejméně po dobu 2 let. Až do výše 60 % lze uvedené peněžní prostředky nahradit jiným majetkem, ať už hmotným, či nehmotným, včetně technologických a informačních předpokladů nebo znalostí.


Na jak dlouho se toto povolení k pobytu vydává?

Nejdéle na 2 roky.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.