Doklad o bezdlužnosti


Za osobu bezdlužnou jste považováni, pokud nemáte evidován nedoplatek:

  • u orgánů Finanční správy České republiky,
  • u orgánů Celní správy České republiky,
  • na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále,
  • na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a penále.

Jak prokážete bezdlužnost?

  • Potvrzením od orgánů Finanční správy, orgánů Celní správy, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
  • Potvrzení o bezdlužnosti vydané zdravotní pojišťovnou musíte předložit, pouze pokud jste účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
  • Potvrzení nesmí být v den podání žádosti starší 30 dnů.

Pokud jste statutárním orgánem obchodní korporace, družstva nebo jeho členem, musíte k žádosti navíc také předložit doklady prokazující bezdlužnost této obchodní korporace.