Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie je druh povolení k dlouhodobému pobytu. Umožňuje občanům třetích zemí, kteří v jiné zemi Evropské unie obdrželi povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, aby mohli z této země být následně převedeni do České republiky, a to na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ

PRODLOUŽENÍ

Co je vnitropodnikové převedení zaměstnance?

Jedná se o dočasné převedení zaměstnance nadnárodní společnosti, a to ze závodu nebo pobočky v zemi, která není členským státem Evropské unie, do jejího odštěpného závodu nebo pobočky na území České republiky.


Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie můžete žádat, pokud jste občané třetích zemí a jste již držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie.

O kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie můžete žádat, pokud budete převedeni na pozici:

 1. Manažera
  • Manažer je cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán. Manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídicí činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.
 2. Specialisty
  • Specialista je cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, pokud tyto požadavky stanovuje zvláštní právní předpis.
 3. Zaměstnaného stážisty
  • Zaměstnaný stážista je cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem nebo umístěním na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Na jak dlouho se karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie vydává?

Na dobu převedení na území členských států Evropské unie, avšak maximálně na:

 • 3 roky pro manažera a specialistu,
 • 1 rok pro zaměstnaného stážistu.

Jak karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie vypadá?


Jaké povinnosti jsou s tímto pobytovým oprávněním spojené?

Po dobu platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

Po dobu platnosti povolení k pobytu můžete legálně pobývat a pracovat v České republice. S platným průkazem o povolení k pobytu můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.


Můžete o tento typ pobytu žádat, i pokud nemáte žádné vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ano, pokud jste držitelé povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie a žádost podáte ve lhůtě do 90 dnů ode dne vstupu na území České republiky. Žádost můžete podat také na zastupitelském úřadě České republiky.