Vysílací dopis

Vysílací dopis je listina, kterou vám vystaví zaměstnavatel pro účely získání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie.


Vysílací dopis musí obsahovat:

  • Potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie o tom, že budete převedeni jako zaměstnanci do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky.
  • Potvrzení, že se jedná o pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty.
  • Uvedení doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území.
  • Rozepsané pracovní podmínky – délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu. Tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce.
  • Potvrzení, že po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení budete opět převedeni do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie.

Vysílací dopis přikládejte k žádosti v originále nebo úředně ověřené kopii. K sepsání můžete použít vzor vysílacího dopisu.