Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je druh povolení k dlouhodobému pobytu, které občanům třetích zemí umožňuje, aby mohli být ze své země původu převedeni na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty v České republice.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Co je vnitropodnikové převedení zaměstnance?

Jedná se o dočasné převedení zaměstnance nadnárodní společnosti, a to ze závodu nebo pobočky v zemi, která není členským státem Evropské unie, do jejího odštěpného závodu nebo pobočky na území České republiky.


Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro občany třetích zemí.

O kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance můžete žádat, pokud budete převedeni na pozici:

 1. Manažera
  • Manažer je cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán. Manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídicí činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.
 2. Specialisty
  • Specialista je cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, pokud tyto požadavky stanovuje zvláštní právní předpis.
 3. Zaměstnaného stážisty
  • Zaměstnaný stážista je cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem nebo umístěním na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nemůžete podat, pokud:

 • žádáte o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 • jste byli vaším zaměstnavatelem z jiného členského státu Evropské unie vysláni k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,
 • pobýváte na území za účelem podnikání,
 • vám zaměstnání zprostředkovala agentura práce,
 • pobýváte na území za účelem studia (na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky nebo prezenční studium na vysoké škole),
 • pracujete v obchodní korporaci se sídlem ve státě, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, ze které vyplývá občanům tohoto státu právo na volný pohyb rovnocenné právu občanů Evropské unie, nebo ve státě, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru.

Na jak dlouho se karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydává?

Na dobu převedení na území členských států EU, avšak maximálně na:

 • 3 roky pro manažera a specialistu,
 • 1 rok pro zaměstnaného stážistu.

Příklad: Cizinec, který je zaměstnancem společnosti se sídlem mimo území Evropské unie, bude vnitropodnikově převáděn na pozici manažera v pobočce této společnosti na území České republiky na dobu dvou let. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance mu bude vydaná s dobou platnosti na dobu převedení na území, tedy na dva roky. Před koncem doby platnosti této karty se cizinec-manažer se svým zaměstnavatelem dohodne na pokračování doby převedení na dobu dalších čtyř let. Cizinec může podat žádost o prodloužení doby platnosti své karty, avšak doba platnosti této karty už bude moci být prodloužena maximálně o jeden rok. Celková doba pobytu na území, (celková doba převedení na území Evropské unie) je totiž v tomto případě omezena na dobu tří let.


Jak karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

Po dobu platnosti pobytu můžete legálně pobývat a pracovat v České republice. S platným průkazem o povolení k pobytu můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza. Pokud splníte podmínky, můžete také žádat o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance v jiném členském státu Evropské unie.


Můžete o tento typ pobytu žádat, i pokud nemáte žádné vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ano, pokud budete žádost podávat na zastupitelském úřadě.

Pokud jste vy nebo obchodní korporace, do které budete převedeni, účastníky vládou schváleného programu a pokud to umožňují podmínky programu, může za vás na základě plné moci podat žádost obchodní korporace na území České republiky. Žádost musí podat na pracovišti Ministerstva vnitra.