Povolení k trvalému pobytu pro držitele modré karty jiného členského státu EU

Držitelé modré karty jiného státu Evropské unie mohou po 5 letech nepřetržitého pobytu na území členských států na základě modré karty žádat o vydání povolení k trvalému pobytu.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O povolení k trvalému pobytu pro držitele modré karty jiného členského státu Evropské unie můžete žádat, pokud splníte všechny následující podmínky:

  • Jako držitelé modré karty pobýváte nepřetržitě alespoň 5 let na území členských států Evropské unie.
    • Z toho jako držitelé modré karty pobýváte nepřetržitě alespoň 2 roky na území České republiky.
    • Do doby nepřetržitého pobytu se započítávají i období nepřítomnosti držitele modré karty na území členských států EU, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 12 po sobě jdoucích měsíců a pokud v souhrnu nepřesáhla 18 měsíců.

Tato pravidla se vztahují i na rodinné příslušníky držitelů modré karty, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území.


Na jak dlouho se toto pobytové oprávnění vydává?

Platnost povolení k trvalému pobytu na území není časově omezena, omezená je pouze platnost průkazu. Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává s dobou platnosti na 10 let, respektive 5 let u cizinců mladších 15 let. Platnost průkazu je možné prodloužit, a to i opakovaně.


Jak toto povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti jsou spojené s tímto povolením k pobytu?

Pokud máte povolení k trvalému pobytu, vztahují se na vás povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.

Jako držitelé povolení k trvalému pobytu také máte volný přístup na trh práce, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a právo na dávky sociální podpory. Pokud splňujete podmínky zákona o důchodovém pojištění, můžete také pobírat starobní důchod.