Vízum k pobytu nad 90 dnů – obecně

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) je vízum, které cizince opravňuje k pobytu na území České republiky na dobu delší 90 dnů.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Základním předpokladem získání dlouhodobého víza k pobytu na území České republiky je to, že cizinec prokáže, že hodlá pobývat na území České republiky za určitým konkrétním účelem.  Účelem pobytu je obvykle nějaká aktivita nebo činnost, která je delší než 90 dnů a vyžaduje soustavnou přítomnost cizince na území České republiky. Ne každý účel, tedy činnost či aktivita ovšem může být důvodem pro udělení dlouhodobého víza. 

Účely, které jsou důvodem pro udělení dlouhodobého víza, jsou především ty, které zákon o pobytu cizinců přímo vymezuje a pak takové, které byly vymezeny praxí. Jedná se o tyto účely:

 • podnikání,
 • studium,
 • vědecký výzkum,
 • sezónní zaměstnání,
 • mimořádné pracovní vízum,
 • účel rodinný,
 • účel kulturní,
 • účel duchovní,
 • účel sportovní
 • účel zdravotní.

Mimoto lze vydat dlouhodobé vízum i za jinými účely, které jsou zákonem a praxí zvlášť pojmenovány.  Pro takové účely se používá označení „OSTATNÍ“.

Jedná se například o:

 • Studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, které není uskutečňované v rámci výměnného programu.
 • Vzdělávání v neakreditovaném studijním programu na vysoké škole
 • Vzdělávání na pobočce vysoké školy, která není akreditována v České republice, ale v jiném členském státě Evropské unie
 • Pomaturitní či jazykové a odborné kurzy nebo programy
 • Studijně poznávací a jiné vzdělávací kurzy nebo programy

Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 1 roku.


Jak toto vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.