Povolení k trvalému pobytu rodinných příslušníků občanů Evropské unie

Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie je pobytové oprávnění určené občanům třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Švýcarska a za určitých podmínek Velké Británie.

Povolení k trvalému pobytu je podmínkou k uplatňování některých práv na území České republiky – je například nutností k získání občanství.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O povolení k trvalému pobytu můžete jako rodinní příslušníci občana Evropské unie žádat:

 • po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky, nebo
 • po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v České republice, pokud jste blízkým rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který má již na území povolen trvalý pobyt, nebo občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území České republiky, a zároveň jste rodinným příslušníkem takového občana Evropské unie nebo České republiky nejméně 1 rok.

Rodinní příslušníci se dělí na blízké a vzdálené.

Za blízkého rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje:

 • manžel nebo manželka,
 • registrovaný partner nebo partnerka stejného pohlaví,
 • rodič občana mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
 • potomek (syn, dcera, vnuk, vnučka) občana Evropské unie mladší 21 let,
 • potomek manžela či manželky občana Evropské unie mladší 21 let,
 • potomek nebo předek (otec, matka, tchýně, tchán) občana Evropské unie, který je nebo bezprostředně před vstupem na území byl závislý na výživě nebo nutné péči (uspokojování základních potřeb) občana Evropské unie,
 • potomek nebo předek manžela či manželky občana Evropské unie, který je nebo bezprostředně před vstupem na území byl závislý na výživě nebo nutné péči (uspokojování základních potřeb) občana Evropské unie.

Za blízké rodinné příslušníky jsou považováni i cizinci, kteří jsou v jednom z výše uvedených vztahů vůči občanovi České republiky s trvalým pobytem na území.

Za vzdáleného rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje:

 • ostatní příbuzní (například sestra, bratr, sestřenice, bratranec, teta nebo strýc), kteří zároveň:
 • jsou v zemi původu vyživovaní tímto občanem, nebo
 • jsou v zemi původu členy domácnosti tohoto občana, nebo
 • vyžadují osobní péči tohoto občana z vážných zdravotních důvodů.
 • druh nebo družka, pokud doloží trvalý partnerský vztah.

Za vzdálené rodinné příslušníky jsou považováni i cizinci, kteří jsou v jednom z výše uvedených vztahů vůči občanovi České republiky s trvalým pobytem na území.


Na jak dlouho se povolení k pobytu vydává?

Rodinným příslušníkům občanů Evropské unie se povolení k trvalému pobytu nebo karta trvalého pobytu vydává na 10 let a jejich platnost je možné prodloužit o 10 let, a to i opakovaně. Rodinným příslušníkům občanů Velké Británie a Severního Irska mladším 15 let se průkaz o povolení k trvalému pobytu vydává na 5 let.


Jak povolení k pobytu vypadá?

Karta trvalého pobytu

Je určena blízkým rodinným příslušníkům občanů Evropské unie a dále občanů České republiky, kteří vykonali právo volného pohybu. To jsou ti občané, kteří se usadili v jiném členském státě Evropské unie, kde navázali vztah se státním občanem 3. státu, který se poté stal jejich rodinným příslušníkem, a spolu se vracejí do České republiky.

Průkaz o povolení k pobytu

Je určen blízkým rodinným příslušníkům občanů Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska a obecně vzdáleným rodinným příslušníkům. Týká se také rodinných příslušníků občanů České republiky, kteří nevykonali právo volného pohybu. Průkaz o povolení k pobytu se dále vydává rodinným příslušníkům občanů Velké Británie a Severního Irska, kteří splňují podmínky.


Co vám toto povolení k pobytu umožní? 

Osoby s trvalým pobytem mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, právo na dávky sociální podpory a mají nárok na zaměstnání a na podnikání.


Můžete o tento typ pobytu žádat, i pokud nemáte žádné vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

V některých případech můžete žádat o povolení k trvalému pobytu i bez splnění podmínky nepřetržitého pobytu.