Pobyt dítěte narozeného na území České republiky

Pokud se vám na území České republiky narodí dítě, může pobývat na území přechodně po dobu nejdéle 60 dnů. Do té doby musí území buď opustit, nebo můžete požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o povolení k pobytu nebo vízum.


Za jakých podmínek můžete žádat o pobytové oprávnění pro dítě narozené na území?

Žádost musí podat rodič (nebo jiný zákonný zástupce), a to nejpozději do 60 dnů od narození dítěte. Žádat můžete o:

 1. Povolení k trvalému pobytu – pokud je alespoň jeden z rodičů držitelem platného povolení k trvalému pobytu.
 2. Povolení k dlouhodobému pobytu – pokud je alespoň jeden z rodičů držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu (včetně například zaměstnacké karty).
 3. Dlouhodobé vízum – pokud je alespoň jeden z rodičů držitelem platného dlouhodobého víza.
 4. Krátkodobé vízum – pokud je alespoň jeden z rodičů držitelem platného krátkodobého víza. Žádost v tomto případě podejte na cizinecké policii.

Doba 60 dnů se považuje za prodlouženou, pokud podání žádosti v této době zabránily důvody na vůli nezávislé, a to do doby, než tyto důvody pominou. Tyty důvody musíte neprodleně oznámit policii nebo Ministerstvu vnitra.


Jakým způsobem je potřeba řešit pojištění dítěte?

 1. V případě žádosti o povolení k trvalému pobytu je zdravotní pojištění dítěte plně hrazeno státem.  Pobyt narozeného dítěte se považuje za trvalý od okamžiku narození do pravomocného rozhodnutí o žádosti – od narození tak dítě spadá do systému veřejného zdravotního pojištění. Při podání žádosti obdržíte potvrzení o podání, a to poté předáte zdravotní pojišťovně.
 2. V případě, že je matka dítěte držitelkou povolení k dlouhodobému pobytu, je dítě účastníkem veřejného zdravotního pojištění do konce měsíce, v němž dítě dosáhne věku 60 dnů. Pojistné hradí zákonný zástupce dítěte. Poté musí být dítě pojištěno na základě komplexního zdravotního pojištění u jakékoli pojišťovny, která je oprávněna toto pojištění na území České republiky poskytovat. Co v tomto případě musíte udělat?
  1. Narození dítěte je nutné ohlásit do 8 dnů od narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.
  2. Pokud matka nemá veřejné zdravotní pojištění, pak pojišťovně, u které je pojištěný otec.
  3. Pokud ani jeden z rodičů není pojištěný u veřejné zdravotní pojišťovny, nahlaste narození dítěte pojišťovně, která je oprávněna poskytovat komplexní zdravotní pojištění v České republice.
 3. Pokud ani jeden z rodičů není držitelem povolení k trvalému pobytu a matka není držitelkou povolení k dlouhodobému pobytu, musí být dítě pojištěno na základě komplexního zdravotního pojištění od narození u pojišťovny, která je oprávněna toto pojištění na území České republiky poskytovat.

Jak a kde můžete žádost podat?

Výhradně osobně na pracovišti Ministerstva vnitra. Žádost musí podat zákonný zástupce (nejčastěji jeden z rodičů), druhý rodič ani dítě samotné u podání žádosti být nemusí.


Jaký je správní poplatek?

1 000 Kč, formou kolkových známek.


Jaká je lhůta na vyřízení?

60 dnů. Tato lhůta neběží, pokud je řízení přerušeno nebo je k tomu zákonný důvod.


POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI PRO DÍTĚ NAROZENÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K žádosti budete potřebovat:

V případě žádosti o vízum také:

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území nebo čestné prohlášení, že rodiče uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb dítěti.

Při podání žádosti musíte uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč, formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář žádosti

Formulář žádosti můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář žádosti můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně – musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny), latinkou a v českém jazyce. Formuláře si můžete také zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra.

3. Objednejte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Rezervujte si termín pro podání žádosti předem online nebo telefonicky. Včasná rezervace termínu šetří váš čas, objednání k návštěvě pracoviště ale není nutnou podmínkou podání žádosti – bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí.

Nedostatek volných termínů není důvodem k prominutí pozdního podání. Pokud je nabízený termín rezervace později, než doba 60 dnů od narození dítěte, podejte žádost bez předchozího objednání. Podívejte se na úřední hodiny svého pracoviště (dle hlášeného bydliště) a zjistěte, kdy je možné dorazit bez objednání.

4. Podejte žádost

Žádost musíte podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra.

Při osobním podání vám ministerstvo na základě vaší žádosti vydá potvrzení o podání a také vám sdělí číslo jednací, které je této žádosti přiděleno. Číslo jednací potřebujete znát například k tomu, abyste mohli sledovat stav řízení.

V případě žádosti o povolení k trvalému pobytu obdržíte při podání žádosti potvrzení o podání. To poté předejte zdravotní pojišťovně.

5. Počkejte na rozhodnutí

Ministerstvo vnitra vaši žádost posoudí ve správním řízení. Pokud zjistí vadu žádosti nebo vadu přiložených náležitostí (dokumentů), vyzve vás písemně k odstranění těchto vad. Ve výzvě ministerstvo vždy přesně popíše, v čem konkrétní vada spočívá a co je třeba udělat pro to, abyste ji odstranili. K tomu vám současně stanoví lhůtu. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena, pokud o to písemně požádáte.

Ministerstvo vnitra také ověřuje, jestli splňujete podmínky pro vydání požadovaného pobytového oprávnění. V této souvislosti s vámi může být proveden pohovor.

V průběhu správního řízení můžete například:

Stav řízení můžete sledovat online na webu v sekci Stav řízení, případně ve svém osobním profilu. Pokud jste byli vyzváni k doložení dokumentů nebo nápravě vad, lhůta pro vyřízení vaší žádosti neběží, a to až do doby odstranění vady nebo po dobu uvedenou ve výzvě.

Více o stavu žádosti se můžete dozvědět také na základě písemné žádosti o sdělení stavu řízení. Nejčastější důvody, proč vyřizování trvá delší dobu, najdete v databázi často kladených otázek.

6. Seznamte se s výsledkem správního řízení

Na webu v sekci Stav řízení můžete vidět následující stav:

 • V řízení: Žádost ještě není rozhodnutá. Více o tom, co můžete v průběhu správního řízení udělat, najdete v předchozím bodě.
 • Povoleno: Ministerstvo rozhodlo o vaší žádosti kladně. Pokračujte do dalšího bodu.
 • Nepovoleno: Ministerstvo zamítlo vaši žádost nebo zastavilo řízení vedené o této žádosti. V souvislosti s tím obdržíte písemné rozhodnutí nebo usnesení. Proti rozhodnutí i usnesení je možné do 15 dnů od oznámení podat odvolání.

 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti má tři základní části:
  1. Výrok: Obsahuje konkrétní zákonná ustanovení, podle kterých žádosti nebylo vyhověno. Také je zde popsaná případná povinnost vycestovat, včetně lhůty pro toto vycestování.
  2. Odůvodnění: Popisuje, proč byla žádost zamítnuta a na základě jakých dokumentů a důkazů bylo o vaší žádosti rozhodnuto.
  3. Poučení: Informuje vás, jak máte postupovat, pokud se chcete odvolat proti tomuto rozhodnutí.

 • Usnesení o zastavení řízení má tři základní části:
  1. Výrok: Obsahuje konkrétní zákonné ustanovení, podle kterého bylo řízení zastaveno.
  2. Odůvodnění: Popisuje postup a důvody, které vedly k zastavení řízení.
  3. Poučení: Informuje vás, jak máte postupovat, pokud se chcete odvolat proti tomuto usnesení.

7. Objednejte se na snímání biometrických údajů nebo vyznačení vízového štítku

Pokud je žádosti vyhověno, objednejte se telefonicky na snímání biometrických údajů. Berte prosím na vědomí, že objednaný termín je závazný a při žádosti o jeho přeobjednání nebo zrušení je nutné postupovat dle správního řádu.

V případě žádosti o dlouhodobé vízum se objednejte na vyznačení vízového štítku.

8. Dostavte se na snímání biometrických údajů nebo vyznačení vízového štítku

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí hotového průkazu.

V případě žádosti o dlouhodobé vízum se objednejte na vyznačení vízového štítku.

9. Vyzvedněte si hotový průkaz povolení k pobytu (biometrickou kartu)

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů.