Novela zákona o pobytu cizinců: přehled hlavních změn

Novela zákona o pobytu cizinců, která bude účinná od 1. července 2023 s sebou přináší několik změn. Přehled těch nejdůležitějších najdete zde.


Všechna řízení započata před účinností novely zákona o pobytu cizinců (do 30. června 2023 včetně)
budou dokončena podle předchozího znění zákona.

Přehled nejdůležitějších změn od 1. července 2023

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR

Pro držitele víza DV/R se nově akceptuje nahlášení na Odboru azylové a migrační politiky do 30 dnů od vstupu na území.


Zaměstnanecké karty

Mění se povinné náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

Nově je nutné k žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložit doklad o číselném označení volného pracovního místa v Centrální evidencí volných pracovních míst, která je možné obsadit držiteli zaměstnanecké karty.

Takovým dokladem mohou být třeba vytištěné údaje přímo z Centrální evidence volných pracovních míst.
Musí se jednat o označení místa, na kterém hodlá být žadatel zaměstnán.

Tento doklad není nutné předkládat, pokud číselné označení volného pracovního místa uvedete přímo tiskopisu žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

Další informace pro zaměstnavatele najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.


Modré karty

Vydávání modrých karet

Žádost o vydání modré karty může nově podat také azylant, osoba požívající doplňkové ochrany, víza za účelem sezónního zaměstnání v České republice nebo osoba, která je rodinným příslušníkem občana EU.

Nově se modrá karta vydává s dobou platnosti až na 3 roky. Totéž platí i pro prodlužování doby platnosti modré karty.

Souhlas Ministerstva vnitra se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení

Držitel modré karty nově nemusí při změně zaměstnavatele nebo pracovního zařazení žádat Ministerstvo vnitra o souhlas s takovou změnou. To platí i v případě, kdy v České republice na základě modré karty pobývá méně než 2 roky.

Nově mají všichni držitelé modré karty povinnost takovou změnu pouze oznamovat. Oznámení musí proběhnout do 3 pracovních dnů od toho, co nastala.

Nová pracovní pozice, na které hodlá být držitel modré karty zaměstnán, musí být nadále součástí Centrální evidence volných pracovních míst, která mohou být obsazena držiteli modré karty.

Číselné označení této volné pracovní pozice, respektive pracovního místa je držitel modré karty povinen uvést v oznámení (nejlépe do tiskopisu oznámení , který je pro tyto účely určen).

Další informace pro zaměstnavatele najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Náležitosti žádosti o modrou kartu

Nově může být jako náležitost žádosti o modrou kartu předložena také smlouva o budoucí pracovní smlouvě.

Stále může být předložena i pracovní smlouva.

V obou případech bude dostačovat uzavření tohoto pracovního poměru na dobu 6 měsíců.

Žádosti podané držitelem modré karty v jiném členském státě Evropské unie

Pokud o vydání modré karty žádá osoba, která má vydanou platnou modrou kartu v jiném členském státě, nemusí předkládat
doklad obdobný výpisu evidence Rejstříku trestů České republiky vydaný zemí jeho původu a státem, kde v posledních 3 letech pobýval ve svém souhrnu nejméně 6 měsíců.

Prokáže-li, že před podáním žádosti pracoval na náhled modré karty minimálně 2 roky, nemusí předkládat ani doklad o prokazující vysokou kvalifikaci.


Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny

Žádost o tento typ dlouhodobého pobytu může nově podat:

  • nezletilé dítě cizince s povoleným pobytem na území,
  • dítě manžela cizince s povoleným pobytem na území (tj. osoba do věku 18 let),
  • rodič či jiný blízký příbuzný ve vzestupné linii zletilého azylanta, který požádal o udělení mezinárodní ochrany jako nezletilý, a to do 3 měsíců ode dne, kdy byl azylantovi udělen azyl a
  • další skupiny cizinců podle zákona (§ 42a odst. 1).

Žádost již nemůže podat zletilý cizinec, i když by byl nezaopatřený.


Podání žádosti o trvalý pobyt

Žádost o trvalý pobyt nemůže na území podat osoba, která pobývá na území pouze na základě tzv. fikce.
To znamená v době, kdy její povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobé vízum není již platné, ale za platné se pouze považuje.

Výjimky tvoří:

  • občané EU a jejich rodinní příslušníci,
  • osoby žádající o trvalý pobyt za účelem soužití s rodičem s trvalým pobytem (dle § 66 odst. 1 písm. d) zákona).


Zánik dlouhodobého víza a pobytu za účelem strpění

Dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území nově zaniká až dnem vycestování z území států Schengenského prostoru.

Dlouhodobý pobyt za účelem strpění pobytu na území od 1.7.2023 zaniká vycestováním z území států Schengenského prostoru.

Výjimku tvoří:

V těchto případech dlouhodobé vízum ani dlouhodobý pobyt vycestováním nezaniká.


Trvalý pobyt po neúspěšném skončení řízení o udělení mezinárodní ochrany

Neúspěšní žadatelé o mezinárodní ochranu již nemohou získat povolení k trvalému pobytu po 4 letech
pobytu na území.


Žádosti o vydání víz k pobytu nad 90 dnů, o vydání povolení k dlouhodobému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu podané mimo území ČR

Nově se v případě podání žádosti ve státě, ve kterém má cizinec povolený dlouhodobý nebo trvalý pobyt přidává podmínka, že zde cizinec oprávněně pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let.Změny ve správních poplatcích

Došlo ke snížení poplatku za přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční.

Nově je výše poplatku za tento úkon stanovena na 2.500 Kč.

V případě azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany je tento správní poplatek na částku 2.000 Kč.

Cizinci mladší 15 let budou hradit částku 1.000 Kč.

Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu je v případě azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nově podléhá poplatku pouze ve výši 500 Kč.

Stejný poplatek se vybírá i u cizince mladšího 15 let.

Vydání prvního cizineckého pasu osobě požívající doplňkové ochrany nově nepodléhá správnímu poplatku.

Správní poplatky jsou hrazeny formou kolkových známek.

Orientační přehled správních poplatků naleznete zde.