Pobyt dítěte narozeného na území České republiky - občana EU nebo rodinného příslušníka občana EU

OBČANÉ EU

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBČANŮ EU

Pokud se vám na území České republiky narodí dítě, které je občanem Evropské unie, nemusíte pro něj žádat o žádné pobytové oprávnění. Pokud však chcete, jako zákonný zástupce můžete pro dítě žádat o:

  • Osvědčení o registraci občana Evropské unie
    • Pokud bude narozené dítě na území České republiky pobývat po dobu delší než 3 měsíce, můžete podat žádost o osvědčení o registraci. Za dítě v tomto případě musíte uhradit pojištění. Osvědčení o registraci může být vyžadováno například u zápisu dítěte do mateřské nebo základní školy nebo na některé volnočasové aktivity nebo do dobrovolných spolků.  
  • Trvalý pobyt občana Evropské unie
    • Pokud pobýváte na území České republiky na základě povolení k trvalému pobytu, můžete pro dítě (občana Evropské unie) požádat o vydání povolení k trvalému pobytu z humanitárních důvodů. Jako účel uveďte společné soužití se zákonným zástupcem s povoleným trvalým pobytem. Pokud žádost podáte do 60 dnů ode dne narození dítěte, bude od okamžiku narození až do pravomocného rozhodnutí spadat do systému veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude žádosti vyhověno, bude dítě samozřejmě pojištěno i nadále.

Kdo může žádost podat?

Žádost může podat pouze zákonný zástupce dítěte (například rodič). V případě žádosti o trvalý pobyt to musí být výhradně osobně.


Kde můžete žádost podat?

Žádost můžete podat na pracovišti Ministerstva vnitra podle místa vašeho pobytu (bydliště) na území České republiky.


Co se stane, pokud nestihnete žádost podat?

Pokud jste nemohli žádost podat z důvodů na vaší vůli nezávislých, lhůta 60 dnů se považuje za prodlouženou a to až do doby, dokud tyto důvody neskončí. O těchto důvodech musíte ministerstvo informovat.

Pokud nestihnete podat žádost ve lhůtě 60 dnů a nemůžete prokázat důvody na vaší vůli nezávislé, můžete i tak podat žádost o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie z humanitárních důvodů. V takovém případě postupujete podle žádosti o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie. Za dítě tak odvádíte pojistné od jeho narození až do dne, kdy za něj převezmete povolení k trvalému pobytu. Poté se na dítě začne vztahovat veřejné zdravotní pojištění. Kromě toho můžete pro toto dítě žádat o osvědčení o registraci.


Jak je to s pojištěním dítěte?

Pokud je dítě občanem Evropské unie, musíte za něj vždy odvádět pojištění ode dne narození. Výjimkou je, pokud pro dítě narozené na území požádáte o trvalý pobyt do 60 dnů od jeho narození (musíte ale sami mít povolení k trvalému pobytu). V tom případě je dítě pojištěné od okamžiku narození.