Žádost se zpracovává – v průběhu řízení

Ministerstvo vnitra posuzuje vaši žádost. Vaše možnosti se liší v závislosti na tom, o jaký typ správního řízení se jedná a kde jste žádost podávali.


Žádosti podávané na území České republiky a také žádosti o povolení k pobytu podávané na zastupitelském úřadě

Ministerstvo vnitra posuzuje žádosti ve správním řízení. Pokud zjistí vadu žádosti nebo vadu přiložených náležitostí (dokumentů), vyzve vás písemně k odstranění těchto vad. Ve výzvě ministerstvo vždy přesně popíše, v čem konkrétní vada spočívá a co je třeba udělat pro to, abyste ji odstranili. K tomu vám současně stanoví lhůtu. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena, pokud o to písemně požádáte.

V průběhu správního řízení můžete například:


Žádosti o dlouhodobá víza podávané na zastupitelském úřadě

Ministerstvo vnitra vaši žádost posoudí nejprve z formálního hlediska a ověřuje, jestli splňujete podmínky pro vydání požadovaného pobytového oprávnění. V této souvislosti můžete být předvoláni k pohovoru, který na požádání ministerstva provede příslušný zastupitelský úřad.

V průběhu správního řízení můžete například: