FAQ

Na této stránce naleznete nejčastější dotazy týkající se dočasné ochrany a víza strpění vydaného v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

DOČASNÁ OCHRANA

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

ONLINE REGISTRACE

VÍZUM STRPĚNÍ

Příjezd do České republiky

1. Přijíždíte poprvé do České republiky – existují nějaké základní informace?

Můžete se podívat na film a přečíst si brožuru Příští zastávka Česká republika. Informace jsou však obecně připraveny pro všechny cizince přijíždějící nově do ČR. Nyní jsou okolnosti příjezdu z Ukrajiny trochu jiné, ale stále vám mohou některé informace pomoci při orientaci ve vašem novém domově.


2. Jste občané Ukrajiny, přicestovali jste do České republiky a nemáte platný cestovní doklad. Co dělat, pokud se nemůžete vrátit zpátky na Ukrajinu?

Pokud jste schopni prokázat svou totožnost ukrajinským občanským průkazem, můžete požádat o dočasnou ochranu. Pokud nemáte žádný doklad totožnosti, kontaktujte za účelem potvrzení vaší státní příslušnosti Velvyslanectví Ukrajiny nebo Konzulát Ukrajiny v České republice.

Můžete využít také služby pobočky Státní migrační služby Ukrajinynebo nebo služby Ukrajinského konzultačního centra v Praze.


3. Mohou přicestovat Ukrajinci, kteří nemají biometrický cestovní doklad nebo mají vyčerpaný bezvízový pobyt nebo mají děti, které nemají vyřízený pas?

Nemůžeme garantovat, že bude umožněno překročit vnější hranici EU. Je potřeba si s sebou vzít všechny dostupné dokumenty prokazující totožnost. Před cestou doporučujeme informovat se o podmínkách vstupu do jednotlivých států, přes které budete cestovat.


4. Musíte někomu oznámit, že jste přicestovali do České republiky?

Ano, povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR – na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie do 3 dnů od jeho příjezdu do České republiky (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel).

Ubytovatelem se ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, rozumí i osoba, která poskytuje ubytování osobám prchajícím z Ukrajiny a splňuje podmínky v ust. § 99 tohoto zákona. Na ubytovatele se vztahují povinnosti uvedené v § 100 zák. č. 326/1999 Sb.


Udělení dočasné ochrany

1. Získali jste dočasnou ochranu v České republice. Co to pro vás znamená?

Jako osoba s udělenou dočasnou ochranou máte možnost pobývat na území ČR, máte přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění po dobu 150 dnů, přístup ke vzdělávání, volný přístup na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování. Více informací k těmto benefitům můžete nalézt na webu Naši Ukrajinci.


2. Máte udělenu dočasnou ochranu – musíte si žádat o přidělení rodného čísla?

Osobám s udělenou dočasnou ochranou nejsou rodná čísla přidělována.


3. Musíte jako držitelé dočasné ochrany absolvovat adaptačně-integrační kurz?

Ne, v těchto případech to není potřeba.


4. Může o dočasnou ochranu požádat i váš rodinný příslušník, který není občanem Ukrajiny?

Ano, musí se ale jednat o tzv. blízké rodinné příslušníky, kteří před datem 24. února 2022 s vámi pobývali na Ukrajině a následně společně s vámi Ukrajinu opustili.

Za blízké rodinné příslušníky jsou považováni manželé/registrovaní partneři, nezletilé nesezdané dítě občana Ukrajiny, rodič nesezdaného nezletilého občana Ukrajiny, a za určitých okolností také jiný závislý příbuzný občana Ukrajiny za předpokladu, že doloží příbuzenskou vazbu.


5. Ukrajinec, který do ČR přicestuje na biometrický cestovní doklad, nemůže v ČR legálně pracovat. Jak si můžete v takovém případě zařídit pracovní povolení?

Biometrický pas neopravňuje k práci v České republice.

Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, máte volný přístup na trh práce ČR.

Pokud vám bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu na území České republiky podle pobytového zákona, protože nesplňujete podmínky pro udělení dočasné ochrany, musíte požádat o povolení k zaměstnání příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.


Dočasná ochrana vs. jiný pobyt

1. Mají příchozí Ukrajinci žádat o azyl?

V této situaci není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o dočasnou ochranu, díky které vám bude umožněn volný přístup na trh práce.


2. Máte v ČR platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu), které lze prodloužit?

V případě prodloužení platnosti pobytového oprávnění postupujte standardně podle běžných pravidel podle typu vašeho pobytu.


3. Máte podanou žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu na Ukrajině, co dělat?

Pokud máte podanou žádost o dlouhodobé vízum, bude možné si toto vízum vyzvednout na určeném zastupitelském úřadě. Více, včetně informací, jak postupovat v případě jiných pobytových oprávnění, naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.


4. Máte platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu) v jiném členském státu Evropské unie nebo státu mimo EU?

V takovém případě dočasnou ochranu v České republice nemůžete získat. Ve věci pobytových záležitostí se proto raději obraťte na příslušné úřady státu, kde vám bylo oprávnění vydáno.


5. Máte v České republice dočasnou ochranu a jiný stát vám udělil dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu. Co se stane?

Pokud máte v České republice udělenou dočasnou ochranu a od jiného státu obdržíte dlouhodobé vízum (nad 90 dnů) nebo povolení k pobytu, vaše dočasná ochrana tím zanikne. Můžete pak o dočasnou ochranu žádat znovu, ale pouze za předpokladu, že jste byli původně držiteli dočasné ochrany v České republice a stát, který vám následné pobytové oprávnění vydal, jej zruší.

Zrušení platnosti víza nebo povolení k pobytu pak musíte prokázat.

Toto neplatí v případě, kdy vám byla jiným státem udělena dočasná ochrana.


6. Máte jako držitel dočasné ochrany žádat o zaměstnaneckou kartu? 

Ne, držitelé dočasné ochrany nemají nárok žádat o zaměstnaneckou kartu.


Trvalý odjezd z České republiky a vzdání se dočasné ochrany

1. Chcete se vzdát dočasné ochrany, která vám byla Českou republikou udělena. Je to možné?

Ano, je to možné. Pokud vlastníte biometrický pas, přijďte v této záležitosti do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Pokud ho nevlastníte, je nutné dostavit se na pracoviště Ministerstva vnitra.

Vzdát se dočasné ochrany můžete na jakémkoliv zastupitelském úřadě České republiky. V případě, že tak chcete učinit z Ukrajiny, obraťte se na oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nebo na Generální konzulát České republiky ve Lvově.

Více informací k tomu, co vše je třeba při trvalém odchodu z České republiky zařídit najdete na webu Naši Ukrajinci.


2. Odjíždíte trvale z České republiky zpět na Ukrajinu a máte udělenou dočasnou ochranu. Jaké máte povinnosti vůči ČR?

Dočasné ochrany byste se měli vzdát, v opačném případě po vás bude vyžadováno plnění povinností (v této souvislosti můžete navštívit pro více informací webu Naši Ukrajinci) spojených s pobytem na území včetně povinnosti hradit komunální poplatky, případně povinnosti zajistit absolvování povinné školní docházky vašich dětí a podobně. Pokud vlastníte biometrický pas, přijďte v této záležitosti do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Pokud ho nevlastníte, je nutné dostavit se na pracoviště Ministerstva vnitra.


Vízum strpění vydané v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

Máte udělené vízum strpění. Je to stejné, jako kdybyste měli udělenou dočasnou ochranu?

Ne. S vízem strpění se pojí jiná práva než s dočasnou ochranou. Mají také odlišný kód víza.

Pokud máte vízum strpění vydané v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině:

 • váš vízový štítek má kód: D/VS/91D/SD/91,
 • nemáte volný přístup na trh práce (musíte žádat o pracovní povolení),
 • musíte si hradit komerční zdravotní pojištění hned od počátku pobytu v ČR.

Pokud máte dočasnou ochranu:


Děti

1. Jste občanka Ukrajiny. Máte v České republice udělenou dočasnou ochranu a narodilo se vám zde na území dítě. Co nyní dělat?

Dítě obdrží po narození český rodný list.

Pokud jste jako zákonný zástupce dítěte (matka/otec) držitelem dočasné ochrany, nebo vám bude v budoucnu udělena, můžete o ni pro dítě žádat také. Žádost můžete podat v Krajském asistenčním centrum pomoci Ukrajině (KACPU) nebo pracovištích Ministerstva vnitra.

Pro zjednodušení celé procedury doporučujeme před podáním žádosti kontaktovat Velvyslanectví Ukrajiny v ČR a nechat dítěti vystavit ukrajinský cestovní doklad, nebo nechat dítě zapsat do cestovního dokladu jednoho z rodičů.

Náležitosti žádosti o udělení dočasné ochrany pro dítě jsou:

 • vyplněný formulář žádosti,
 • rodný list,
 • platný cestovní doklad dítěte, nebo rodiče, který má dítě v cestovním dokladu zapsáno (pokud jej vlastníte),
 • doklad o ubytování,
 • fotografie pasového formátu.

Dítě s sebou nemusíte k podání žádosti brát. Můžete požádat za něj jako jeho zákonný zástupce (to prokážete například rodným listem dítěte, kde jste uvedeni jako jeho matka nebo otec).

Pokud je však zákonný zástupce dítěte držitel platného dlouhodobého pobytu či trvalého pobytu podle zákona o pobytu cizinců, může dítě získat dlouhodobý nebo trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny. Takovou žádost musí rodiče podat v 60 dnech od narození dítěte. V těchto případech doporučujeme situaci konzultovat s Klientským centrem pro poskytování informací cizincům.

V případě, že má dítě český rodný list, bude jeho jméno v registru obyvatel uvedeno pod českým přepisem z rodného listu.


2. Musíte s sebou brát děti mladší 15 let na registraci na cizinecké policii po příjezdu do České republiky?

Nemusíte, podle ust. § 93 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, cizinec mladší 15 let nemá povinnost ohlášení místa pobytu. Nemusí se tedy registrovat na cizinecké policii. O dočasnou ochranu za dítě mladší 15 let žádá jeho zákonný zástupce.


3. Musíte s sebou brát děti mladší 15 let na pracoviště Ministerstva vnitra nebo do KACPU?

Velmi doporučujeme přijít i s dětmi pro případ, že by k provedení některých úkonů byla nezbytná jejich osobní přítomnost. Můžete tak předejít nutnosti dostavit se opakovaně. Pokud budete pro děti žádat o dočasnou ochranu bez jejich přítomnosti, je nutné s sebou mít jejich cestovní doklad a rodný list a fotografii pasového formátu.


Cestování

1. Mohu cestovat s udělenou dočasnou ochranou?

Ano, ale je důležité mít na paměti, že:

 • Vždy musíte mít platný cestovní pas. Nedoporučujeme cestování pouze s občanským průkazem nebo hraniční průvodkou.
  V takovém případě nemůžeme zaručit hladký průběh cesty.
 • Vždy ověřte podmínky vstupu na území státu, do kterého cestujete, nebo přes který budete přejíždět.
 • Cesty delší než 10 pracovních dnů mohou mít dopad na další oblasti pobytu v České republice.

Pokud odjíždíte na delší dobu, oznamte to:

 • škole, kterou navštěvuje vaše dítě,
 • ubytovateli, pokud využíváte systém státního humanitárního ubytování (bezplatné ubytování, které vám bylo přiděleno na KACPU),
 • U delších cest doporučujeme konzultovat otázku pojištění s vaší zdravotní pojišťovnou.

S platným vízem dočasné ochrany a platným cestovním pasem můžete cestovat v rámci schengenského prostoru a na Ukrajinu.

Udělená dočasná ochrana vás automaticky neopravňuje k pobytu mimo schengenský prostor (bez platného povolení k pobytu v daném státě), proto si vždy ověřte podmínky vstupu na území státu, do kterého cestujete, nebo přes který budete přejíždět.


2. Na jak dlouho mohu vycestovat z ČR? Musím si dočasnou ochranu zrušit? 

Vycestováním na delší dobu dočasná ochrana nezaniká, ale cesty delší než 10 pracovních dnů mohou mít dopad na další oblasti pobytu v České republice. 

Může vám zaniknout nárok na: 

 • státní humanitární ubytování, 
 • poskytování humanitární dávky nebo 
 • místo ve škole, kterou navštěvuje vaše dítě. 

Zrušení dočasné ochrany je doporučeno zejména v případech, pokud plánujete vycestovat z České republiky na trvalo. V případě,
že svou dočasnou ochranu před odjezdem zrušíte, přestanou se na vás vztahovat povinnosti, které z pobytu v České republice vyplývají, jako je například placení komunálních služeb nebo zdravotního pojištění.  


3. Odjíždíte na delší cestu do zahraničí (například dovolenou). Jak v takových případech postupovat u plateb zdravotního pojištění? 

Pokud máte udělenou dočasnou ochranu a odjíždíte mimo Českou republiku, není možné odhlásit se ze zdravotního pojištění. Pokud tak učiníte, vznikne vám dluh, který po Vás bude zdravotní pojišťovna po návratu vyžadovat.

Odhlásit se ze systému zdravotního pojištění je možné pouze v případě, kdy cestujete na Ukrajinu, kde budete celou dobu také pobývat.

Správný postup však vždy konzultujte se svou zdravotní pojišťovnou.


4. Registrovali jste se k prodloužení dočasné ochrany, ale ještě nemáte vyznačen nový vízový štítek s prodlouženou dobou platnosti? Jak postupovat v této situaci, pokud potřebujete vycestovat z České republiky?

Více informací naleznete v FAQ v sekci PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY.


Pojištění

1. Musíte si po příjezdu do České republiky zařídit zdravotní pojištění?

Pro pobyt v ČR musíte být zdravotně pojištěni.

V případě bezvízového pobytu je nutné si sjednat cestovní zdravotní pojištění.

Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, jste automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění po dobu 150 dnů od udělení dočasné ochrany. Po uplynutí této doby si musíte zajistit vlastní zdravotní pojištění. Informace o výjimkách z tohoto pravidla najdete na internetových stránkách Naši Ukrajinci.

V případě zaměstnanců v ČR hradí zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.


2. Obnovuje se možnost čerpat státem hrazené zdravotní pojištění při každé další žádosti o dočasnou ochranu?

Na státem hrazené zdravotní pojištění po dobu prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany máte nárok pouze jednou. Tento benefit je vázán na konkrétní osobu, nikoliv na jednotlivé žádosti. Pokud tento limit vyčerpáte, už se neobnoví, a to ani v případě, pokud se dočasné ochrany vzdáte a znovu o ni požádáte.


3. Prodloužili jste si platnost vaší dočasné ochrany. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Pokud jste si prodloužili platnost vaší dočasné ochrany, musíte si prodloužit také platnost vašeho zdravotního pojištění. Více informací naleznete na webu Naši Ukrajinci.4. Odjíždíte na delší cestu do zahraničí (například dovolenou). Jak v takových případech postupovat u plateb zdravotního pojištění?

Více informací naleznete v sekci FAQ Cestování.


Ostatní

1. Když dostane ukrajinský občan povolávací rozkaz, zruší se mu například zaměstnanecká karta, pokud odjede a neplní tedy účel svého pobytu?

Ne, nezruší. Pokud bude pobytové oprávnění stále platné, může se vrátit.


2. Jak odhlásit osobu s udělenou dočasnou ochranou, která je hlášena na adrese vaší nemovitosti?

Dostavte se na spádové pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo Krajské centrum pomoci Ukrajině, kde vyplníte čestné prohlášení.

Učinit tak můžete pouze pokud jste majitel nebo oprávněný uživatel dané nemovitosti.

Čestné prohlášení můžete zaslat na pracoviště odboru azylové a migrační politiky také poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

V tomto případě není nutné hradit správní poplatek ve formě kolkových známek.

Pokud máte pochybnosti o tom, kdo má hlášené místo pobytu v nemovitosti, kterou vlastníte nebo užíváte, můžete si seznam těchto osob vyžádat od Ministerstva vnitra. Žádost můžete podat volnou formou osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.